โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,เกาะสีชัง,ชลบุรี,ท่าเรือเกาะรอย,เจ้าพ่อเขาใหญ่,รอยพระพุทธบาท,พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕,ช่องเขาขาด,ดำน้ำดูปะการัง,วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม,รถสกายแลป (รถสามล้อ)

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » ตั๋วรถทัวส์ / รถไฟ

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ทัวร์,เกาะสีชัง,ชลบุรี,ท่าเรือเกาะรอย,เจ้าพ่อเขาใหญ่,รอยพระพุทธบาท,พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕,ช่องเขาขาด,ดำน้ำดูปะการัง,วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม,รถสกายแลป (รถสามล้อ)

แบ่งปันให้เพื่อนโปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ “เกาะสีชัง” (2 วัน 1 คืน)

วันแรก (กรุงเทพฯ - ชลบุรี – เกาะสีชัง)

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถโค้ดปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) บนรถ
09.00 น. เดินทางถึง อ.ศรีราชา นำท่านไปที่ ท่าเรือเกาะรอย เพื่อไปยัง เกาะสีชัง
09.50 น. ถึงเกาะสีชังนำทุกท่านเที่ยวรอบเกาะด้วย รถสกายแลป (รถสามล้อ) หรือรถสองแถวซึ่งจะพาท่านชม ดังนี้
10.30 น. ชม วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม จัดเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2435 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
11.00 น. นำท่านนมัสการ เจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของคนสีชังแล้ว ยังเป็นที่สักการะที่ชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือกันมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีคนมาบวงสรวง กราบไหว้กันอย่างเนืองแน่น เจ้าพ่อเขาใหญ่ยังเปี่ยม ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม เช่นกระถางธูป เสาระเบียง และรูปบูชาต่างๆ
11.30 น. นำท่านชม รอยพระพุทธบาท เหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขึ้นไป บนเขาจะเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทที่ อัญเชิญมาจากอินเดีย และเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งสองนี้อยู่สูงสุดของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดบนเกาะสีชัง ที่สำคัญสำหรับคนรักธรรมชาติ บนยอดเขาแห่งนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่งดงามมาก จะมองเห็นตัวเกาะสีชังทั้งเกาะ รวมถึงเกาะขามใหญ่ และทะเลกว้างไกล และต้นไม้น้อยใหญ่ บนเขาแห่งนี้ยังมีเจ้า กระรอกขาววิ่งบนต้นไม้ ให้เห็นเป็นบุญตาอีกด้วย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.00 น. นำท่านชม พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ ซึ่งทรงเป็นหอสำหรับดูดาว ซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงามในมุมสูงกว่าช่องเขาขาด ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของเกาะสีชังทั้งด้านหน้าเกาะและทางด้านหลังของเกาะที่สวยงามอีกด้วย
14.00 น. นำท่านชม ช่องเขาขาด เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเช่นกัน แต่ไม่มีที่แค้มปิ้ง ลมจะแรง บริเวณนี้นิยมเป็นที่ตกปลา ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่อยากนั่งเรือออกไปลอยลำ สามารถนั่งตกปลาที่นี่ได้ และอยู่ไม่ไกลจากที่พักย่านชุมชน สามารถเดินเท้าได้สบายๆ
15.00 น. เดินทางเข้าที่พัก เกาะสีชังรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน
16.00 น. พักผ่อน เล่นน้ำที่ชายหาด ตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เมื้อที่ 3)

วันที่สอง (ล่องแพ - ดำน้ำดูปะการัง - เกาะสีชัง)

07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 4)
08.00 น. นำทุกท่าน ล่องแพรอบเกาะ, ดำน้ำดูปะการัง, ชมปลาสวยงาม และกิจกรรมทางน้ำอีกมากมาย
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
12.00 น. Check out ออกจากที่พัก
13.00 น. เรือพร้อมรับท่านสู่ท่าเรือเกาะลอย เดินทางกลับกรุงเทพฯซื้อของฝากตลาดหนองมน
----------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ดปรับอากาศนำเที่ยว และค่ารถท้องถิ่น
2. ค่าที่พัก 1 คืน ที่เกาะสีชังรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหารรวม 5 มื้อ
4. ค่าเรือข้ามไปเกาะสีชัง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่านละ 100,000 บาท
7. ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายพิเศษที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด ที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
(ราคาและโปรแกรมลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ “เกาะสีชัง” (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
10.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับท่านที่ ท่าเรือเกาะรอย เพื่อข้ามไปยัง เกาะสีชัง
10.40 น. เดินทางถึง เกาะสีชัง นำทุกท่านเที่ยวรอบเกาะด้วยรถสกายแลปหรือรถสองแถวซึ่งจะพาท่านชม ดังนี้
11.00 น. ชม วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม จัดเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2435 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก
12.00 น. นำท่านนมัสการ เจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของคนสีชังแล้ว ยังเป็นที่สักการะที่ชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือกันมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีคนมาบวงสรวง กราบไหว้กันอย่างเนืองแน่น เจ้าพ่อเขาใหญ่ยังเปี่ยม ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม เช่นกระถางธูป เสาระเบียง และรูปบูชาต่างๆ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
14.00 น. นำท่านชม พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ ซึ่งทรงเป็นหอสำหรับดูดาว ซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงามในมุมสูงกว่าช่องเขาขาด ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของเกาะสีชังทั้งด้านหน้าเกาะและทางด้านหลังของเกาะที่สวยงามอีกด้วย
15.00 น. นำท่านชม ช่องเขาขาด เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเช่นกัน แต่ไม่มีที่แค้มปิ้ง ลมจะแรง บริเวณนี้นิยมเป็นที่ตกปลา ในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่อยากนั่งเรือออกไปลอยลำ สามารถนั่งตกปลาที่นี่ได้ และอยู่ไม่ไกลจากที่พักย่านชุมชน สามารถเดินเท้าได้สบายๆ
16.00 น. เดินทางเข้าที่พัก เกาะสีชังรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน
16.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย หรือชมพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิว
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เมื้อที่ 2)
18.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไปยัง ท่าเรือท่าล่าง เพื่อนำทุกท่านร่วมทำกิจกรรมท้าทายความสามารถกับ กิจกรรมตกหมึกพร้อมอุปกรณ์
01.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับรีสอร์ท และพักผ่อนราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
09.30 น. จะพาทุกท่านไปดำน้ำที่ เกาะค้าวคาว หลังจากดำน้ำจนจุใจแล้วเราจะพาท่านเดินทางไปทำกิจกรรม การตกปลา ที่สนุกสนานถึงคุณจะตกไม่เป็นก็ได้ปลานะครับ พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
16.00 น. เดินทางกลับที่พักรีสอร์ท
17.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เมื้อที่ 5)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
08.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
10.00 น. เรือพร้อมรับท่านสู่ท่าเรือเกาะลอย เดินทางกลับกรุงเทพฯซื้อของฝาก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 72/50 M.3 ม.3 ต. บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์: 02-9579094 มือถือ: 081-1049208, 086-0523151, 086-3737112, แฟกซ์: 02-9579094

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com

Email Address: [email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


   
   


ราคา: 0 ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: กรณ์อีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: ปทุมธานี
โทรศัพย์: 081-1049208IP Address: 203.155.125.178

คำค้น:  โปรแกรมเที่ยวเกาะสีชัง 2คืน 3 วัน | โปรแกรมเที่ยวเกาะสีชัง 3 วัน 2 คืน | ราคาโปรแกรมท่องเที่ยวเกาะสีชัง | เรือตกปลาเกาะสีชัง | รถสามล้อสกายแล็บ | กางเต้นท์ ตกปลาหมึก เกาะสีชัง | เรือ ตกปลา พาเที่ยวรอบเกาะสีชัง | โปรแกรมเที่ยวเกาะสีชัง | โปรแกรมทัวร์ เกาะสีชัง | เรือตกปลา แสมสาร |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  1,600
  ตามเรท
  ตาทเรท
  1,900
  1,453
  ไม่ระบุ
  25,900
  ราคาตามอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ
  1,600
  10,000
  600
  1,600
  0
  กรุณาสอบถามราคา
  900
  9,800-12,000