ทีลอซูน้ำตกสวยอันดับ 6 ของโลก ทีลอจอ 1,900 บาท , แม่ฮ่องสอน – ออบหลวง – ถ้ำแก้วโกมล - ดอยกองมู - กะเหรี่ยงคอยาว - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - ถ้ำลอด - ถ้ำปลา - ห้วยน้ำดัง

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » กิจกรรม

ทีลอซูน้ำตกสวยอันดับ 6 ของโลก ทีลอจอ 1,900 บาท , แม่ฮ่องสอน – ออบหลวง – ถ้ำแก้วโกมล - ดอยกองมู - กะเหรี่ยงคอยาว - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - ถ้ำลอด - ถ้ำปลา - ห้วยน้ำดัง

แบ่งปันให้เพื่อน***** แม่ฮ่องสอน – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - พระธาตุดอยกองมู - วัดจองคำ – วัดจองกลาง – กะเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย - ถ้ำลอด - ถ้ำปลา - วัดน้ำฮูวัดหลวง All About Coffee ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน แช่น้ำแร่ปายฮ็อตสปริง - ห้วยน้ำดัง -น้ำพุร้อนโป่งเดือด

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน
19.00 น.พบกันที่จุดนัดพบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนำท่านสมาชิกเดินทางโดยรถปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเย็นและเครื่องดื่มบนรถ (มื้อที่ 1 )
วันที่สองของการเดินทาง ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล - แม่ฮ่องสอน
06.00 น.ถึง จ .เชียงใหม่ แวะให้ท่านทำธุรกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ถึง ออบหลวง จากนั้นนำท่านชมประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน 1 ใน Unseen Thailandที่แฝงด้วยตำนานรักอันหวานซึ้งและชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)
13.30 น นำท่านแวะ ถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่ถือว่าสวยที่สุดในประเทศไทย 1 ใน Unseen Natures and Wonders
15.30 น.ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ของทุ่งดอกบัวตอง ตลอดเส้นทางจากขุนยวมไปถึงทุ่งบัวตอง จะ ได้เห็นบัวตองบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง จนถึงทุ่งบัวตองทุ่งใหญ่ที่ดอยแม่อุคอที่สวยงามอลังการ เหลืองไปทั่วทั้งภูเขา ชมทุ่งบัวตอง ถ่ายรูปกันตามสบาย แล้วพาเดินขึ้นบนดอยแม่อูคอ
16.00 น.นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมทิวทัศน์รอบ ๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าชม
ความงดงามของศิลปะไทยใหญ่ และกระจกเขียนสีโบราณ ที่ วัดจองกลาง วัดจองคำ
นำท่านสมาชิกเข้าที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) หลังอาหาร ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่สาม กระเหรี่ยงคอยยาว - ปางอุ๋งหมู่ - บ้านรักไทย(บ้านแม่ออ)– ถ้ำลอด - วัดน้ำฮู
06.00 น.นำท่านชมตลาดเช้า (ตลาดสายหยุด) ชมวิถีชาวบ้านของชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมใส่บาตรยามเช้าเพื่อ เป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ หรือเลือกซื้อของในตลาดยามเช้ากันตามอัธยาศัย
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
08.00 น.นำท่านเดินแวะชมหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ซึ่งท่านจะได้ชมหญิงที่ใส่ห่วงคอทำด้วยลวดทองเหลือขนาดใหญ่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกกันตามอัธยาศัย
10.00 น. เดินสู่ ปางอุ๋งสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยชมแอ่งน้ำกว้างใหญ่ที่มีทิวสนเรียงรายรอบพืนน้ำและโอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีงดงามจับตา หมู่บ้านรักไทย(บ้านแม่ออ)ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ ชมชาเลิศรสหรือจะรับประทานอาหารตำรับจีนยูนานซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย - พม่าภูโคลน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ปางมะผ้า ความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำลอด ชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา ล่องแพไม้ไผ่สู่ ถ้ำผีแมน 1 ใน Unseen Thailand
15.00 น.ออกจากถ้ำลอด นำท่านไปยัง อ.ปาย กราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียร ส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำซึมเสมอ อยู่ที่ วัดน้ำฮู จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศในตัวเมืองปาย
18.00 น.ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) หลังอาหาร เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองปาย ตามตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดินทาง ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนโป่งเดือน
04.30 น.นำท่านเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวและขุนเขาที่เสียดยอดพ้นทะเลหมอกอันงดงาม
07.00 น.หลังอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 8) นำท่านเข้าชม น้ำพุร้อนโป่งเดือด 1 ใน Unseen thailand Unseen Natures and Wonders ชมน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ 1 เมตร
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)แวะซื้อของพื้นเมืองมากมาย เช่น น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ แหนม แค็ปหมู ที่ ร้าน วนัสนันท์ ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านสมาชิกเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน
อัตราค่าบริการ ท่านละ 4,990 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศ V.I.P
- ที่พักห้องละ 2-4 ท่าน
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์
หมายเหตุ
- กำหนดการเดินทางข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยตามธรรมชาติ โดยยึดถือผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

วสุพลการท่องเที่ยว VASUPOL TRAVEL
ใบอนุญาตเลขที่ 12/00699
12/760 หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
โทร – โทรสาร 02-577-0967 มือถือ 089-774-0244 , 081-985-0870
Email [email protected]***** ทีลอซู ทีลอจ่อ อุ้มผาง ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง ชมผ่าบ่อง ผาโหว่ ผาผึ้ง ผาเลือด อาบน้ำร้อน
ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด ถ้ำตะโค๊ะบิ ห้วยน้ำดัน สวนส้ม น้ำตกพาเจริญ ช้อปปิ้งที่ตลาดริมเมย ดอยมูเซอ
วันแรก ออกเดินทาง 20.00 น.สู่อุ้มผาง
วันที่สอง 07.00 น. ถึงรีสอร์ท สวนเรือนแก้วเก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลองพบกับความสนุกสนานตื่นเต้น ชมความงามของธรรมชาติ แก่งหินสวยงามมากมาย ผาผึ้ง ผา บ่อง ผา โหว่ แก่งตะโค๊ะบิ สัมผัสน้ำตก ทีลอจ่อ จากนั้นพาท่านอาบน้ำร้อนที่ธารน้ำธรรมชาติ ล่องแพต่อจนถึงผาเลือด
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารเดินทางโดยรถท้องถิ่นสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เดินเท้าเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ทีลอซู ระหว่างทางศึกษาธรรมชาติสองข้างทางถึงน้ำตก สวยที่สุดของไทย จะเล่นน้ำ ถ่ายรูปกับมุมสวยๆหลากหลายที่ท่านต้องประทับใจไม่รู้ลืมหรือจะโดดน้ำที่ผาน้ำตกสำหรับท่านที่ชอบความตื่นเต้นได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
18.00น. รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ในผืนป่าที่อากาศสดชื่น นอนนับดาว
วันที่สาม
อรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศยามเช้าที่ท่านหาที่ไหนไม่ได้
07.00น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารพักผ่อนเก็บภาพความประทับใจของผืนป่าก่อนเดินทางกลับที่พักสวนเรือนแก้ว
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. เที่ยวชมถ้ำตะโค๊ะบิ บ้านโบราณ สวนส้ม ตลาดอุ้มผาง
17.00น. ถึงรีสอร์ทรีสอร์ท สวนเรือนแก้ว
18.00น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะนอนฟังเสียงน้ำไหลรินจากลำธารหน้ารีสอร์ท
วันที่สี่
05.00น. เดินทางชมความงามของทะเลหมอกที่ ดอยหัวหมด ในธรรมชาติที่สดชื่นแสนสบาย
07.00น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเตรียมอำลาอุ้มผางเดินทางสู่แม่สอด ระหว่างทางชมถนนลอยฟ้าผ่าน 1,219 โค้ง
แวะชมน้ำตกพาเจริญ (น้ำตก 97 ชั้น)
12.00น. อาหารกลางวัน
13.00น. ช้อปปิ้งที่ตลาดริมเมยชายแดนไทยพม่าเลือกซื้อของฝากมากมายในราคาถูก
15.00น. ถึงดอยมูเซอชมสินค้าชาวเขาโดยเฉพาะพืชผักสดๆจากชาวเขา
22.00น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพกับวันพักผ่อนของท่าน
เพียงท่านละ 3,500 บาท(เดินทางเอง 1,900 บาท) รวม

- ที่พัก
- อาหาร 8 มื้อ
- ค่ารถตลอดการเดินทาง
- ค่าล่องแพ
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ประกันการเดินทาง***** ปายเมืองในฝัน ห้วยน้ำดัง ถ้ำน้ำลอด พระธาตุดอยกองมู วัดจองกลาง – จองคำ กะเหรี่ยงคอยาว ปางอุ๋งสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย แม่ฮ่องสอน
วันแรก
18.00 น.ออกเดินทางตามจุดนัดหมายของคณะท่านบริการอาหารว่าง ( 1 )
วันที่สอง
06.00 น. อุทยานห้วยน้ำดัง ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ที่งดงามที่ดอยกิ่วลม
08.00น. อ.ปาย รับประทานอาหารเช้า ( 2 ) หลังอาหารเดินทางสู่กองแลนชมแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องผาคล้ายแพะเมืองผี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่โป่งน้ำร้อนท่าปาย จะอาบน้ำแร่ผ่อนคลายตัวหรือสนใจต้มไข่ตามสะดวก
ถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างข้ามแม่น้ำปาย
12.00 น. อาหารกลางวัน ( 3 ) จากนั้นเที่ยวชม ศูนย์วัฒนธรมจีนยูนนาน ชิมชาถ่ายรูปกับบ้านดิน สวนดอกไม้ และชาวเขา
14.00น. เดินทางสู่วัดน้ำฮู ประดิษฐานพระอุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์(พระพุทธรูปสิงห์สาม ศิลปะล้านนา) เพื่อความเป็นสิริมงคล
16.00 น. เข้าที่พัก
17.00น. ขึ้นเขานมัสการพระธาตุแม่เย็น ชมวิวเมืองปายจากมุมสูง
18.00 น. อาหารค่ำที่ถนนคนเดินหลังอาหารพักผ่อนหรือจะเดินชมเมือง (ถนนคนเดิน)ตามอัธยาศัย
วันที่สาม
06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ( 4 )หลังอาหารเดินทางสู่ อำเภอปางมะผ้าชมถ้ำน้ำลอด ที่เกิดจากน้ำลางไหลผ่านลอดภูเขาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตามากมาย
11.00 น.ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – ผาเสื่อ ชมฝูงปลามุงหรือปลาคัง(ปลาเกล็ดขนาดใหญ่คล้ายปลาคาร์พมากมาย)อาศัยอยู่ในถ้ำใต้เขา
12.00 น.อาหารกลางวัน(5)
13.00 น. น. ถึงแม่ฮ่องสอนเดินทางสู่หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว (UNSEEN)บ้านห้วยเสือเฒ่าสมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเข้าที่พัก
15.00 น. เข้าที่พัก
16.00 น. ขึ้นเขายอดดอยกองมู นมัสการพระธาตุดอยกองมูชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนยามเย็นจากมุมสูงลงจากเขาเข้าหนองจองคำแหล่งน้ำธรรมชาติใจกลางเมือง วัดจองกลาง – จองคำวัดเก่าแก่ศิลปะไทยใหญ่หลังคารูปปราสาทแปลกตาสวยงามมาก ชมพิพิธภัณฑ์
18.00 น. อาหารค่ำที่ถนนคนเดินหลังอาหารพักผ่อนหรือจะเดินชมเมือง (ถนนคนเดิน)ตามอัธยาศัย
วันที่สี่
05.00 น.เดินทางสู่ปางอุ๋งสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทยชมหมอกยามเช้าที่แอ่งน้ำกว้างใหญ่ที่ลายล้อมด้วยทิวสนรอบผืนน้ำในอ้อมกอดของขุนเขาเขียวขจีงดงามจับตา
07.00น. เดินสู่ หมู่บ้านรักไทย(บ้านแม่ออ)ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ ชมชาเลิศรสหรือจะรับประทานอาหารตำรับจีนยูนานซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย – พม่าสมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
12.00น.อาหารกลางวันหลังอาหาร เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน
22.00 น.เดินทางถึงที่หมายด้วยความสุขกลับวันพักผ่อนของท่าน
ค่าบริการท่านละ 4,590 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- อาหารว่าง น้ำดื่ม
- ค่าประกันการเดินทาง

***** ปายเมืองในฝัน-ห้วยน้ำดัง- กองแลน -โป่งน้ำร้อนท่าปาย -วัดน้ำฮู- พระธาตุแม่เย็น-หมู่บ้านรักไทย-อ่างขางดอยแสนสวยในเมืองหนาว-หมู่บ้านนอแล -พระธาตุลำปางหลวง
วันแรก 19.00 น.ออกเดินทางตามจุดนัดหมายของคณะท่านบริการอาหารว่าง ( 1 )
วันที่สอง 06.00 น. อุทยานห้วยน้ำดัง ชมวิวสวยงามของภูเขาสลับซับซ้อนทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยกิ่วลม
08.0 0น. อ.ปาย รับประทานอาหารเช้า ( 2 )หลังอาหารเที่ยว กองแลน ชมแผ่นดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องผาคล้ายแพะเมืองผี สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ โป่งน้ำร้อนท่าปาย จะอาบน้ำแร่ผ่อนคลายตัวหรือสนใจต้มไข่ตามสะดวกจากนั้นเดินทางเขาตัวเมืองจะเช่าจักรยานเที่ยวรอบเมือง
12.00น. อาหารกลางวัน ( 3 )หลังอาหารเที่ยว วัดน้ำฮู ประดิษฐานพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์(พระพุทธรูปสิงห์สาม ศิลปะล้านนา) หมู่บ้านรักไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีนยูนานจากนั้นขึ้นเขานมัสการพระธาตุแม่เย็น ชมวิวเมืองปายจากมุมสูง
18.00น.อาหารค่ำที่ถนนคนเดินหลังอาหารพักผ่อนหรือจะเดินชมเมือง (ถนนคนเดิน)ตามอัธยาศัย
วันที่สาม 07.30 น.รับประทานอาหารเช้าหลังอาหาร( 4 )ออกเดินทางสู่ดอยอ่างขาง
12.00 น. ถึง ดอยอ่างขางเข้าชมสถานนีเกษตรหลวงอ่างขาง เที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด สวนผักและผลไม้เมืองหนาว สวนแปดสิบ สวนคำดอย สวนหอม สวนสมเด็จ กุหลาบอังกฤษ เรือนดอกไม้ โรงเรือนทดสอบพันธุ์กุหลาบตัดดอก สวนบอนไซ แปลงไม้ผลเมืองหนาว จุดชิมชา โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก หมู่บ้านนอแล หมู่บ้านชายแดนชมวิวฝั่งไทยและพม่า
17.00 น.เข้าที่พักและทำธุระส่วนตัว
18.00 น. อาหารค่ำ ( 5 )หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะนอนนับดาวกับวันพักผ่อน
วันที่สี่ 05.30 น.ชมพระอาทิตย์ขึ้นในบรรยากาศหนาวที่มีน้ำค้างแข็งให้เห็น
07.00 น. อาหารเช้า ( 6 )หลังอาหารเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน
13.00 น. นมัสการพระธาตุลำปางหลวง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
22.00 น.เดินทางถึงที่หมายด้วยความสุขกลับวันพักผ่อนของท่าน
ค่าบริการท่านละ 4,590 บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ อาหารว่าง น้ำดื่ม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
***** ดอกไม้สวยที่ภูพิงค์ ดอยสุเทพ สัมผัสหนาวดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก(ดอยสูงอันดับ 2 ของไทย)
วันแรก 20.00น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายอาหารว่าง ( 1)
วันที่สอง 06.00 น.ถึงเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า ( 2 )
07.00 น. เดินทางสู่ดอยสุเทพนมัสการพระธาตุจากนั้นเดินทางต่อไปชมดอกไม้สวยงามที่สุดของไทยที่ภูพิงค์ราชนิเวศน์สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ดอยอ่างขาง
13.00 น.ถึงดอยอ่างขาง(จุดท่องเที่ยวภายในสถานี )ชมสวนแปดสิบ สวนคำดอย สวนหอม สวนสมเด็จ กุหลาบอังกฤษ เรือนดอกไม้ โรงเรือนทดสอบพันธุ์กุหลาบตัดดอก สวนบอนไซ แปลงไม้ผลเมืองหนาว จุดชิมชา โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก (จุดท่องเที่ยวภายนอกสถานี ) หมู่บ้านนอแล จุดชมพระอาทิตย์จุดชมวิวชายแดนไทยพม่า
17.00 น.เข้าที่พักจากนั้นชมพระอาทิตย์อัสดง
18.00 น. อาหารค่ำ ( 3 )หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะนอนนับดาว
วันที่สาม 05.30 น.ชมพระอาทิตย์ขึ้น
07.00 น. อาหารเช้า ( 4 )หลังอาหารเตรียมเดินทางต่อไป ดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับที่สองของประเทศไทย
12.00 น. ถึงดอยผ้าห่มปกทานอาหารกลางวันจากนั้นเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นดอย
14.00 น. เตรียมสถานที่พักจากนั้นเดินชมธรรมชาติที่สวยงามและชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
18.30 น. อาหารค่ำ( 5 )หลังอาหารพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติป่าเขาหรือจะนอนนับดาวเต็มท้องฟ้าที่ใกล้แค่เอื้อม
วันที่สี่ 04.00 น.เดินทางขึ้นยอดดอยชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่แสนสวย
08.00 น.อาหารเช้า( 6 )หลังอาหารเก็บสัมภาระเดินลงจากดอย
09.30 น. อาบน้ำแร่ธรรมชาติพักผ่อนที่น้ำพุร้องฝาง
11.00น. เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ ซื้อของฝากคนทางบ้าน
22.00 น.เดินทางถึงที่หมายด้วยความสุขกลับวันพักผ่อนของท่าน
ค่าบริการท่านละ 4,590 บาท
อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหาร6 มื้อ อาหารว่าง น้ำดื่ม
- ค่าประกันการเดินทาง
- ค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอย
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม


   
   


ราคา: 1,900 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: วสุพลการท่องเที่ยว(วโร)อีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: แม่ฮ่องสอน
โทรศัพย์: 089-7740244 , 081-9850870 , 02-5770967IP Address: 125.25.132.185

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  12,000 บาท
  850
  34,000 บาท
  350 บาท
  900 /ท่าน 10 ท่านขึ้นไป 850 /ท่าน
  1,900
  290
  ราคาตามงบประมาณท่าน
  11,500
  ไม่ระบุ
  900
  โทรสอบถาม
  โทรสอบถาม
  250
  1,100
  8,500
  โปรแกรมล่องเรือถวายพระพรราคาถูก
  1,200
  2,300
  900