อัพเดทแนวข้อสอบ พร้อมเทคนิควิธีการสอน ให้ผุ้เรียนทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว กับคอร์ส TOEIC TOEFL IELTS ต้องที่ TCIAP

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » เรียนภาษา

อัพเดทแนวข้อสอบ พร้อมเทคนิควิธีการสอน ให้ผุ้เรียนทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว กับคอร์ส TOEIC TOEFL IELTS ต้องที่ TCIAP

แบ่งปันให้เพื่อน(1) เน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคนิคช่วยจำแบบสร้างเสียงสัมผัส Rhymes คือ เทคนิคที่นำเอาคำที่ต้องการจำมาเรียบเรียงให้มีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน

(2) สอนเทคนิคการช่วยจำผ่านระบบ Link System คือ เทคนิคใหม่ที่นำเอาใช้ในวงการการศึกษาเบื่องต้น โดยเน้นคำศัพท์ที่ต้องการจำ แล้วนำมาผูกเข้ากับเรื่องราว, เทคนิคช่วยจำแบบดูโครงสร้างประโยคในบทความ
(3) เน้นเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของ Reading และ Writing Part ของทั้ง IELTS & TOEFL

(4) ฝึกประยุกต์ และ ดึงความยากจาก TOEFL สู่ IELTS และ ดึงความซักซ้อน แนวการลำดับการเขียนที่มีความเป็นวิชาการของ IELTS สู่ TOEFL ทั้งนี้ในคาบนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลและเลือกหยิบจุดเด่นของแต่ละลักษณะการสอบออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

(5) ครอบคลุม Reading & Writing Skill ที่สำคัญทั้ง TOEFL และ IELTS Test เน้นสอนเทคนิคการสอนใหม่ๆ จากผู้สอนที่ใส่ใจ ค้นคว้า + งานวิจัยด้านภาษาโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ขั้นตอนการวิเคราะห์ เนื้อหา + เทคนิคเสริมในแต่ละคาบ
1. การทบทวนข้อมูล - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จากผลคะแนน Pre Test /คะแนน สอบ IELTS & TOEFL ที่ผ่านๆมาของน้องๆ
- อาจบกพร่อง หรือไม่มีในการสอบของน้องๆที่ผ่านมา
- จำแนกข้อมูล ตามหัวข้อตัวชี้วัด และมาจราฐานการให้คะแนนในการทำ Reading และ Writing ของการสอบ IELTS & TOEFL โดยจะต้องอาศัยผุ้สอนที่มีประสบกราณ์ในการสอบ และ สอนหลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS & TOEFL ในการคาดการณ์ระดับของพื้นความรู้ของผู้เรียน
2. การวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียน และจดรายงานเอง ต้องวิเคราะห์ใช้เอง จึงจะรู้ข้อบกพร่อง และสิ่งขาด - วิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และทางอ้อมให้ครอบคลุม และตามสภาพปัญหา ผู้เรียนเกี่ยวกับการทำ Reading และ Writing ของการสอบ IELTS & TOEFL - เลือกตัวชี้วัดที่จำเป็นและสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำ ปัญหา ผู้เรียนเกี่ยวกับการทำ Reading และ Writing ของการสอบ IELTS & TOEFL ได้คะแนนดีขึ้น
3. เพิ่มเติม ระบบคิด ระบบจำ และ เพิ่มเนื้อหาที่จะทำให้ได้คะแนนสูงๆ - พิจารณาแหล่งข้อมูล ทั้งที่มีอยู่เดิมของผู้เรียน เช่น สาขาวิชาเดิมที่ผู้เรียนได้เรียนมา มีอะไรที่สามารถนำมาใช้ทำ Reading และ Writing ของการสอบ IELTS & TOEFL ได้บ้าง
- ออกแบบเครื่องมือช่วยให้การเขียน และ อ่าน ดีขึ้น ซึ่งผู้สอนที่เก่งมีประสบกราณ์จะสามารถวิเคราะห์ น้องๆผู้เรียนแต่ละท่านได้
4. การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) - ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ระหว่างเรียน
- แจ้งให้ผู้เรียนกลับไปปรับปรุงจุดด้อยของตนเพื่อพิชิตคะแนนสอบตามที่คาดหวัง


IELTS Course Outline

* Period 1: (3 ชม.)
-ฝึกให้เห็นความแตกต่างของ Writing Task 1 กับ 2
-ทำอย่างไรให้การบริหารเวลาลงตัวที่สุด ?
-การเขียน Report / Describe/ Explain Writing มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน?
-หากคุณเจอ Topic ที่คุณไม่ถนัดสิ่งที่คุณควรทำคืออะไร ?
-ลองทดสอบการเขียน พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อปรับแบบตัวต่อตัว

* Period 2: (3 ชม.)
-ฝึกวิเคราะห์คำถามใน Writing Task 2
-จะสอนให้รู้จักแตกยอดความคิด แบบ Mind- Map
-วิเคราะห์คำถามให้ดีก่อน พร้อมทั้งนำเสนอการเขียนแบบ ...เทคนิคการหยั่งเชิงผู้ตรวจ
-โดยครูผู้สอนจะหัดให้รู้จักดึงความรู้ที่คุณมีอยู่ มาแตกยอดทางความคิด
-สอนให้รู้จักอ่านข้อมูลเสริม เช่น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข IT ซึงจะเป็นประโยชน์ในการเขียนใน Task 2
-สอนการวางโครงสร้างของการเขียนตั้งแต่ Intro, Body 1-3 + Support main idea, conclusion
-ลองทดสอบการเขียน โดยปรับการให้คะแนนตามโครงสร้าง ซึ่งจะเหมือนกับที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว

* Period 3: (3 ชม.)
-สอนให้รู้วัตถุประสงค์ของคำถามใน Task 2 ว่าต้องการ discuss a problem, point of view or argument ซึ่งสำคัญมากในการเขียน เพราะหากตีความหมายของโจทย์ผิดนั้นคือหมายถึงผู้เขียนจะไม่สามารถสื่อความหมายให้กรรมการได้เลย (ซึ่งคะแนนได้อย่างมากก็ไม่เกิน 3-4)
-ฝึกวิเคราะห์วิเคราะห์คำถาม พร้อมหัดแตกยอดความคิด + เหตุผล Support
-พัฒนาทักษะการผสมคำศัพท์ โดยเริ่มจากการเขียนแบบใช้คำศัพท์ทั่วไป จนถึงคำศัพท์ที่จะช่วยเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ
-ลองทดสอบการเขียน โดยใช้หลักเกณฑ์ใน Period 2 + 3 ซึ่งจะเหมือนกับที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว

* Period 4: (3 ชม.)
-สอนให้รู้จักกับการ interpret a diagram or table and present the information ใน Task 1 ซึ่งจะแตกต่างจาก Task 2
-สอนให้รู้จักคำศัพท์ที่พบเห็นบ่อยๆ ในการเขียน Task 1
-ทำอย่างไรให้ลดเวลาการเขียนจาก 20 mins เหลือ 15 mins เพราะในความเป็นจริงเวลาสอบน้องๆ จะเสียเวลากับ Task 2 มากกว่า 45 mins อยู่แล้ว
-ลองทดสอบการเขียน โดยใช้หลักเกณฑ์ใน Period 2 (โครงสร้างการเขียนรายงาน) ซึ่งจะเหมือนกับที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว

* Period 5: (3 ชม.)
-สอนอ่านบทความ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน การธนาคาร และตารางอัตราส่วนต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการเขียนใน Task 1
-สอนประเภทของรูปที่น้องๆจะเจอในการสอบ
-สอนให้รู้จักเก็บรายละเอียดการเขียนด้วยเครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ
-ลองวิเคราะห์งานงานเขียนของผู้อื่น โดยเปรียบเทียบกับของตน และสิ่งที่ตนคิดว่าจะเขียนเพิ่มลงไป ทั้งนี้เพื่อเป็นกระจกสะท้องทักษะที่เรียนมาว่านำมาใช้แนะนำคนอื่นได้หรือไม่

* Period 6: (3 ชม.)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2 โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง
-สอนให้ตรวจสอบข้อผิดพลาด (การสะกดคำ, คำพหูพจน์, ตัวอักษรเล็กใหญ่, ไวยกรณ์, คำบุพบท, อื่น ๆ) จากการฝึกเขียน ซึ่งจะสามารถทำให้เราควบคุมสมาธิอยู่กับการเขียนได้ดี สามารถอธิบายความคิดเราได้ชัดเจน

* Period 7: (3 ชม.)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2 โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง ….โดยจะต้องเลือกที่จะเขียนในเรื่องที่ตนไม่ถนัด
-เรียนรู้วิธีการหลีกเลียง คำศัพท์ / โครงสร้างประโยคที่อาจจะ ยาก/ซับซ้อน ซึ่งจะทำให้เราเสียคะแนนตรงจุดๆนี้ไป
-เรียนรู้จุดแข็งในการเขียน พร้อมทั้งกลบเกลื่อนจุดอ่อนในการเขียนอย่างมีเทคนิค

* Period 8: (3 ชม.)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2 โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง ….โดยจะต้องเลือกที่จะเขียนในเรื่องที่ตนถนัดสุด
-ลองประเมินตนเอง ในขณะเดียวกันครูก็จะทำการประเมินเราด้วยว่าตรงกันไหม
-นำกระบวนการลดความตื่นเต้นมาช่วยในการเขียน เรียนรู้ช่วงจังหวะในการเขียนว่าส่วนใดควรเขียนเหตุผลมากๆ ส่วนใดไม่ควรใช้คำทับซ้อนเพราะอาจจะถูกตัดคะแนนได้

* Period 9: (3 ชม.)
-ลองฟัง Listening ก่อน (ให้เหมือนสนามสอบจริง)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2 โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง ….โดยจะต้องเลือกที่จะเขียนในเรื่องที่ตนไม่ถนัด (ด้วยเวลาน้อยกว่าเวลาสอบจริง)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2…. โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง ….โดยจะต้องเลือกที่จะเขียนในเรื่องที่ตนถนัดสุด (ด้วยเวลาน้อยกว่าเวลาสอบจริง)
-วิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อปรับแบบตัวต่อตัว

* Period 10: (3 ชม.)
-ลองฟัง Listening ก่อน (ให้เหมือนสนามสอบ)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2 โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง ….โดยจะต้องเลือกที่จะเขียนในเรื่องที่ตนไม่ถนัด (ด้วยเวลาน้อยกว่าเวลาสอบจริง)
-ลองทดสอบการเขียน Writing Task 1 กับ 2…. โดยกำหนดเวลาตามความเป็นจริง ….โดยจะต้องเลือกที่จะเขียนในเรื่องที่ตนถนัดสุด (ด้วยเวลาน้อยกว่าเวลาสอบจริง)
-วิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อปรับแบบตัวต่อตัว

TOEFL Preparation Course


**Example Course Outline TOPIC **

*Period 1: การเปรียบเทียบ เชิงวิเคราะห์ผ่านระบบเครือข่ายว่า เพื่ออัฟเดทข้อสอบ TOEFL โทเฟิล ว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางใด ทั้งนี้อาจารย์จะมีเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มผู้วนเวียนอยู่ในวงการสอบ/ เพื่อเตรียมสอบเหมือนกันมาใช้ระ network sharing

*Period 2: สอนการลำดับและวางแผน การฟัง /พูด/อ่าน/เขียน อย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นดึงประสบการณ์เชิงความคิด idea ที่น้องๆมีอยู่มาปรับเข้ากับสภาวะเนื้อหาที่คุณจะใช้สอบ ข้อดีคือ “จะง่ายกับความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถต่อยอดการลำดับความคิดได้ง่ายขึ้น”

*Period 3: ปรับพื้นฐาน grammar ไม่ว่าจะใช้ใน การฟัง /พูด/อ่าน/เขียน ให้อยู่ในระดับ Academic Item ทั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบทุกท่าน เพราะเวลาคณะกรรมการจะดูว่าประโยคต่างเวลาเรา พูด-อ่าน-เขียน ในการสอบจะสามารถสื่อความพร้อมในเชิงวิชาการได้มากน้อยเพียงใด

*Period 4: ต่อยอดแนวความคิดเดิมจาก Period 3 โดยอาจารย์จะดึงความสามารถในการรับรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนมี + เทคนิค ที่ครูแทรกอยู่ตลอด..... ทั้งภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานเชิงวิชาการ และ การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

*Period 5: Developing your Knowledge Reading อ่านอย่างไรให้เกิดประโยชน์ / อ่านอย่างไรให้เกิดจิตภาพ และ ตามจุดประสงค์ของผู้เขียน นั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะความสามารถในการอ่าน ของเด็กที่จะไปเรียนต่อในระดับ Inter นั้นมีความสำคัญมาก หากมานั่งเปิด Dictionary ตลอดเวลาก็จะได้เปิดอยู่อย่างนั้นตลอดไป (ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์)


*Period 6: Advance Writing & Adjust Reading Knowledge จากการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปีทำให้ผู้สอนทำให้ทราบว่า “การจะเป็นผู้เขียนที่ดีนั้นจะต้องมาจากการเป็นผู้อ่านที่ดีและมีประโยชน์” ดังนั้นเราจะสอนให้น้องๆ รู้จักการบรูณการด้านการเขียนจากการอ่านที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์เซลล์สมองให้มีการพัฒนา

*Period 7: Advance Listening สอนให้เข้าใจรูปแบบการวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษประเภท Verbal ที่ใช้กันอยู่ใน North America สำหรับการฟังบทสนทนาและการพูดคุย ในขณะที่กำลังฟังอยู่ คุณจะต้องรู้จักใช้ Mind Map ในการจับบทความของผู้พูดหรือรายละเอียดที่ Update เพื่อสอดคล้องกับสนามสอบจริง

*Period 8: Multi Tip Oral Speaking Test ผู้อย่างไรให้คณะกรรมการเทคะแนนให้ ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องผ่านรูปแบบการเรียนทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว วัฒนธรรมดารสื่อความหมายผ่านรูปประโยคต่างๆถือเป็นปัจจัยที่น้องๆ ควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพูด เพราะ คำบางคำที่เราคิดว่าน่าจะสื่อความหมายอย่างที่เราคิด .....อาจจะมีผลกระทบเชิงจิตวิทยากับผู้ฟังอีกท่านก็เป็นไปได้

*Period 9: Logical Writing ที่เขียนแล้วคนตรวจไม่ขยำทิ้งลงตะกร้า....พร้อมทั้งส่ายหัวไปมาและทำปากปิดปากเบี้ยว ประหนึ่งว่า “ไม่รู้หรืออย่างไรว่า...งานเขียนชินนี้มันไม่ใช่ภาษาราชการของเรา...แต่มันคือผลกำไรในชีวิตมากกว่า เพราะเราเขียนได้มากกว่าหนึ่งภาษา” อาจารย์ทั้ง 3-4 ท่านจะระดมเทคนิคที่เพิ่มความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้น้องๆ

*Period 10: ภายใต้หัวข้อที่ Update จากขอบสนามสอบทุกอาทิตย์ ให้น้องๆได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านการเขียน ซึ่งรวมถึงการสร้างและรวบรวมความคิด และการอ้างอิงถึงตัวอย่างหรือหลักฐาน และการเรียบเรียงเป็นบทความที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานสากล ชนิดฝรั่งยกมือตบมือให้

Training Quality Control
** จุดเด่นในการให้บริการการสอนของเรา:

*เนื้อหาใน Pre-Test จะอัพเดทตลอดทุกเดือนซึ่งเราจะให้ผู้สนใจสามารถทดสอบพร้อมมีอาจารย์คอยตรวจทานให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน .......โดยจะมีการจัดเตรียมการสอนทั้งแบบแบบ Paper Test (กับศูนย์สอบตามมหาลัยฯ) หรือ แบบ Computer Test (สอบ online) เคยสอบมาหรือยังไม่เคยได้ท่านสามารถเข้ามา/ online ทำ Pre- Test ได้กับทางสถาบันฯได้คะ หากต้อการทราบข้อมูลเรื่อง Pre-Test ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Tel: 02-619-7272, 08-6-325-2498
E-mail: [email protected]

*****คุณวุฒิของผู้สอนถือเป็นปัจจัยสำคัญโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้*****

1) ผ่านการศึกษาในระดับ ป.โท-เอก มาแล้วโดยจะต้องมีคะแนน GPA อยู่ในระดับสูง

2) รู้และเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน เข้าในธรรมชาติ + เทคนิค การสอนทังเด็กที่เก่งและไม่เก่ง

3) มีการวางแผนการสอนร่วมกันโดยต้องมีการเตรียมตารางสอนกันเป็นทีม..จะใช้ระบบสอนคนเดียว

4) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับ ประยุกต์ อัพเดทให้ผู้เรียนแต่ละรายแบบ Case by Caseรายนามที่ปรึกษาและคณาจารย์1. Dr. Projaman ( Ph.D.) Lecturer in the Faculty of Engineering,
Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, Purdue University, IN, USA
M.S. in Electrical Engineering, University of Missouri-Rolla, MO,USA
2. Dr. Warothai (Ph.D.) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
3. Dr. Sujera: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University
Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
4. Dr.Prateeb Ph.D candidate in Economic @ University of New England
Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
5. Miss Sujita : Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts, Major: English @ Chulalongkorn
6. Miss Kanokporn : M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
University of Texas at Arlington, Arlington, TX @ USA.
7. Mr. Songkran: Master of Science (Logistics) @ AUS
Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
8. Mr. Sonnarong :Qatar Aerospace Training
Master of Operation Management @ AUS
9. Mr. Kitti: Lecturer & Editor @ Bangkok Post Newspaper
Master of Art in English Languages @ Swindler's University
1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
10. Miss Supasiri: Master of Art in English Languages, RMIT @ AUS
11. Mr. Terrawat : Master of Art in English Languages @ Chulalongkorn
12. Miss Sita: Master of Art in English Languages @ Warwick, UK
13. Miss Sompoon: Lecturer in the Faculty of Art @ Chulalongkorn
Master of Art in English Languages Studies for Translator @ Chulalongkorn
1st honor Bachelor of Arts , Major: English @ ChulalongkornTEL : 02-6197272, 02-9385501
Hotline: 086-325-2498, 081-4027321ติดต่อสอบถาม & แผนที่
ท่านสามารถสอบถาม Course Outline
สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเต็ม กรณีจัดกลุ่มมาเรียนเองได้ที่สายตรง
practice, TOEIC exam, TOEIC score, TOEIC sample test, TOEIC Thailand, TOEIC Japan, TOEIC vocabulary IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS ,คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTS , Pre-test IELTS ,IELTS test ,free IELTS, IELTS practice, IELTS exam, IELTS score, IELTS sample test, IELTS Thailand, IELTS Australia, IELTS UK, IELTS USA ,IELTS vocabulary TOEFL, รับสอน TOEFL, สอน TOEFL, เรียน TOEFL, คอร์ส TOEFL, แนวข้อสอบ TOEFL, หลักสูตร TOEFL, Pre-test TOEFL , TOEFL test ,free TOEFL, TOEFL practice, TOEFL exam, TOEFL score, TOEFL sample test, TOEFL Thailand, TOEFL Australia, TOEFL UK, TOEFL USA , TOEFL , TOEIC , รับสอน TOEIC , สอน TOEIC , เรียน TOEIC ,คอร์ส TOEIC , แนวข้อสอบ TOEIC , หลักสูตร TOEIC , Pre-test TOEIC IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS , คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTSl, Pre-test IELTS,TOEFL , รับสอน TOEFL , สอน TOEFL , เรียน TOEFL , คอร์ส TOEFL , แนวข้อสอบ TOEFL , หลักสูตร TOEFL , Pre-test TOEFL,โรงเรียนสอนภาษา,สอนภาษา, สอนภาษาอังกฤษ, สอนภาษาญี่ปุ่น สอนภาษาจีน ,โรงเรียนสอนภาษา ,รับสอนภาษา ,สอนภาษาเกาหลี ,เรียนภาษา ,ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ toeic ศูนย์สอบ toeic แนวข้อสอบ toeic สอน toeic TOEIC , รับสอน TOEIC , สอน TOEIC , เรียน TOEIC , คอร์ส TOEIC , แนวข้อสอบ TOEIC , หลักสูตร TOEIC , Pre-test TOEIC, TOEIC test ,free TOEIC, TOEIC practice, TOEIC exam, TOEIC score, TOEIC sample test, TOEIC Thailand, TOEIC Japan, TOEIC vocabulary IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS ,คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTS , Pre-test IELTS ,IELTS test ,free IELTS, IELTS practice, IELTS exam, IELTS score, IELTS sample test, IELTS Thailand, IELTS Australia, IELTS UK, IELTS USA ,IELTS vocabulary TOEFL, รับสอน TOEFL, สอน TOEFL, เรียน TOEFL, คอร์ส TOEFL, แนวข้อสอบ TOEFL, หลักสูตร TOEFL, Pre-test TOEFL , TOEFL test ,free TOEFL, TOEFL practice, TOEFL exam, TOEFL score, TOEFL sample test, TOEFL Thailand, TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT , TOEFL vocabulary,รับรองผล 100%,ราคาถูก,คุณภาพดี,รับรองผล,ราคายุติธรรม


 


ราคา: โปรโมชั่นต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: pear_tciap tciapอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 33 อาคารบ้านราชครู ชั้น 4 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400IP Address: 61.90.17.85ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
 
 
  50-100
  โทรสอบถาม
  ไม่ระบุ
  7,990-8,990
  899,197,217 บาท
  8,000-9,500
  ไม่ระบุ
  call
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  3,500-6,500
  150
 
  รับส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนที่จัดกลุ่มมาเอง
  โปรโมชั่น