รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี จดทะเบียน ปรึกษาฟรี โดยสำนักงานบัญชี โทรหาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ

หน้าแรก » การบริการ » บัญชี

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน วางแผนภาษี จดทะเบียน ปรึกษาฟรี โดยสำนักงานบัญชี โทรหาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ

แบ่งปันให้เพื่อน          สำนักงานบัญชี เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ มีความยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร โดยเรามีบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนแก้ไขบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 
          ด้วยประสบการณ์และจรรยาบรรณ คำนึงถึงความถูกต้อง พร้อมทั้งความเต็มใจและจริงในการให้บริการคำปรึกษาตลอดเวลาทั้งในและนอกเวลาทำการเมื่อคุณมีปัญหาเรามั่นใจว่าเราสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีและราคายุติธรรมแก่คุณสำนักงานเรามีที่ตั้งที่แน่นอนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่สำนักงานได้ด้วยความยินดีค่ะ
 
บริการงานด้านบัญชี
             ***   ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี"ผู้ทำบัญชี"
             ***   ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ
             ***   วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
             ***   บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
             ***   ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ
             ***   ติดต่องานและประสานงานกับผู้สอบบัญชี เก็บรายละเอียดประกอบงบการเงินให้ผู้สอบ
             ***   จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อการยื่นงบกลางปี
             ***   จัดทำสปช.3 ฟอร์มในการยื่นงบการเงิน และจัดเตรียมเอกสารในการยื่นงบการเงิน
 
บริการการงานด้านภาษีอากร
             จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่
             ***   จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
             ***   จัดทำและคำนวณภงด. 91 พนักงาน
             ***   จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
             ***   จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
             ***   จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย(ภพ.30, ภพ.36)
             ***   จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
             ***   คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
             ***   จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
 
บริการงานด้านวางระบบบัญชีและภาษีอากร
             การวางระบบบัญชีมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากการทำธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับภาษีอากรและต้องเกี่ยวข้องกับ ระบบมาตรฐานการบัญชีและการวางระบบบัญชีทำให้ผู้ประกอบการสามารถ สามารถกำหนดทิศทางและมีการวางแผนภาษีและระบบเอกสารได้อย่างถูกต้อง
             ***   วางแผนภาษีและจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้
             ***   วางแผนระบบรายงานและระบบการตรวจสอบภายในกิจการ
             ***   กำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารให้ใช้เพื่อเหมาะกับธุรกิจ
             ***   จัดทำรายงานและการวางแผนการควบคุมให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
             ***   แนะนำการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
 
บริการงานด้านประกันสังคม
             ***   จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
             ***   แบบแจ้งพนักงานเข้า-ออก
             ***   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
             ***   การยื่นกองทุนทดแทนประจำปี
             ***   บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม
 
บริการด้านปิดงบการเงินสิ้นปี
             ***   ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีรายปี
             ***   จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี
             ***   จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด. 51) พร้อมนำส่งสรรพากร
             ***   จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด. 50) พร้อมนำส่งสรรพากร
             ***   จัดทำ (สบช. 3) และ บอจ. 5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
 
บริการด้านจดทะเบียนบริษัท
             ***   บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
             ***   บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
             ***   บริการจดทะเบียน เพิ่ม-ลดทุน
             ***   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนกรรมการที่อยู่ หรือวัตถุประสงค์ ฯลฯ
             ***   จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
 
 
             !!!   สำนักงานมีระบบการควบคุมเอกสาร การเก็บเอกสารและสถานที่เก็บเอกสารอย่างพอเพียง ลูกค้าสามารถขอตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเอกสารของลูกค้าจะถูกจัดเก็บอย่างดีไม่สูญหาย
 
             !!!   พิเศษรับทำบัญชีรายเดือน ราคาไม่แพง ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทุกวันด้วยความจริงใจ (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 20.00)
 
             !!!   สำนักงานมีการทำประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพบัญชี
 
             !!!   ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจ โทรมาปรึกษาเราก่อนตัดสินใจนะค่ะ
 
 
              สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ให้สำนักงานของเราได้มีโอกาสบริการท่านค่ะ
 
  การเดินทาง
                รถเมล์ที่ผ่าน 73,73ก,514,168,171,172 และ 529   ลงป้ายโบสถ์แม่พระฟาติมา

สนใจติดต่อ บริษัท เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 5ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ จันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00
 
โทรศัพท์ : 02-245-2948, 084-712-8989
แฟ็กซ์อัตโนมัติ 24ชั่วโมง :02-245-3701
E-Mail : [email protected][email protected]
Website :www.arpadvisory.co.th


   
   


ราคา: ต้องการ: บริการ
ติดต่อ:  คุณออยอีเมล์: 
สภาพ: ไม่ระบุ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 022452948IP Address: 101.108.0.115
มือถือ: 0819847579 เลขบัตรประชาชน: 5620300009XXX
ที่อยู่: 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  1,500
  ฟรี
  0 บาท
  ตามประเภทกิจการและปริมาณงาน
  1,500
  ตามตกลงกัน
  3,000
  1,000-2,000
  ไม่ระบุ
  1,500-3,000
  ไม่ระบุ
  3,900
  ไม่ระบุ
  ตามตกลง
  2,000-3,000
  1000
  1,500-2,000
  ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะ
  1,500 บาท
  ไม่ระบุ