สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน ภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง ตามหลักมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร โดยสำนักงานบัญชี เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » อบรม / สัมมนา

สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน ภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง ตามหลักมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร โดยสำนักงานบัญชี เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่

แบ่งปันให้เพื่อน     สำนักงานบัญชี เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ ให้บริการจัดฝึกอบรมทางด้านการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงิน การวางแผนภาษีอากร ฝึกอบรมตามมาตรฐานการบัญชี เน้นภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ และเป็นที่ปรึกษา บริษัทฯต่างๆมากมายหลายบริษัท  โดยอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง การฝึกอบรมของเราจะไม่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนหรือการอบรมสัมมนาแบบกลุ่มใหญ่ แต่เป็นการฝึกอบรมที่เรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเน้นให้ทำกรณีศึกษาจริง ที่พบเจอได้ในโลกธุรกิจ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อท่านมาเรียนแล้ว จะสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 
     คอร์สอบรมของเราเหมาะสำหรับ
     1.   นักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีความรู้ในการทำงานจริงและได้งานทำในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ
     2.   บุคคลที่ทำงานด้านบัญชี ซึ่งต้องการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเปลี่ยนงาน เพิ่มเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง
     3.   บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือบุคคลที่ต้องสืบทอดดูแลกิจการของครอบครัว
     4.   บุคคลที่ทำงานด้านอื่น ซึ่งต้องการมีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้นในระบบธุรกิจจริง
     5.   บุคคลที่ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการทำงานด้านบัญชี
 
     คอร์สอบรมการจัดทำบัญชีและการปิดงบการเงิน  (Hot Hit)
     เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีและผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชีเนื่องจากลืมไปแล้ว, ผู้ที่จบบัญชีแต่ไม่เคยทำงานด้านบัญชีมาก่อนหรือผู้จบในสาขาอื่นแต่ต้องการทำงานทางด้านบัญชี 
     ระยะเวลาเรียน 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง 4 สัปดาห์ เวลา 9.30-16.30 น. ราคา 6,500 บาท/1 ท่าน
 
     เนื้อหาคอร์สอบรมแบ่งเป็น 4 สัปดาห์ดังนี้
 
     สัปดาห์ที่ 1 ปูพื้นฐานทางด้านบัญชีและภาษีอากรเบื้องต้น
     -   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการจัดทำบัญชีตามพรบ.2543
     -   ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น หลักการวิเคราะห์รายการค้า
     -   การบันทึกบัญชี การจัดทำรายการแยกประเภท การจัดทำกระดาษทำการ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล
     -   ความรู้เกี่ยวกับอาษีอากรเบื้องต้นภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.30,  ภาษีหักณ.ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53,  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.91, ภงด.1, ภงด.1ก
 
     สัปดาห์ที่ 2 การจัดทำบัญชีและการปรับปรุงทางบัญชีภาคปฏิบัติกับเอกสารจริง
     -   หลักการวางระบบบัญชีและผังบัญชีสำหรับธุรกิจ, หลักการควบคุมภายในในการจัดทำบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
      -   หลักการบันทึกบัญชีภาคปฎิบัติ แบบ Periodic และแบบ Perpetual, การจัดทำรายการแยกประเภท
     -   การจัดทำงานภาษีอากรและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     -   ภาษีหักณที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30, ภาษีนิติบุคคล ภงด.51 หลักการประมาณการกลางปี
     -   ภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.91 ภงด.1 ภงด.1ก, การจัดทำประกันสังคม
     -   หลักการปรับปรุงทางด้านบัญชี : การจัดทำค่าเสื่อมราคา การจัดทำรายงานสต็อกสินค้า  การปรับปรุงภาษี
     -   การจัดทำกระดาษทำการก่อนปรับปรุง
 
     สัปดาห์ที่ 3 การปิดงบการเงินและการจัดทำแบบ ภงด. 50
     -   ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, หลักการวิเคราะห์งบและปรับปรุงประเด็นต่างๆที่สำคัญ
     -   การบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชี การจัดทำกระดาษทำการหลังปรับปรุง, การปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม หรือ ขาดทุนสะสม
     -   การจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบ
     -   การคำนวณภาษีนิติบุคคล การจัดทำแบบภงด.50 ตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี ความแตกต่างหลักบัญชีและหลักภาษี
     -   การนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร รายงานการประชุมงบการเงิน การประกาศหนังสือพิมพ์
     -   การเตรียมเอกสารในการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
 
     สัปดาห์ที่ 4 การจัดทำบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
     -   การวางระบบบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี, การจัดทำผังบัญชีเพื่อประยุกต์ใช้ในโปรแกรม
     -   การสร้างแบบฟอร์ม การออกใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีในโปรแกรม
     -   การบันทึกระบบการเบิกจ่ายภายใน, การบันทึกยอดยกมาของปีก่อน, การบันทึกรับชำระหนี้และจ่ายชำระหนี้ในโปรแกรม
     -   การบันทึกรายงานสินค้าคงเหลือ, การบันทึกซื้อและขายในโปรแกรม แบบ Periodic และ Perpetual
     -   การกระทบยอดบัญชีเงินฝากกับรายงานธนาคาร, การออกใบสำคัญต่างๆ กับการจัดทำบัญชี (สมุดรายวันเฉพาะ)
     -   การออกใบหักณ.ที่จ่ายในโปรแกรม, การจัดทำรายงานทางภาษีด้วยโปรแกรม, การบันทึกค่าเสื่อมราคาในโปรแกรม
     -   หลักการปรับปรุงรายการทางบัญชี, หลักการออกรายงานงบการเงินด้วยโปรแกรมประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง กระดาษทำการ
     -   การใช้โปรแกรมบัญชี ประยุกต์ใช้กับโปรแกรม EXPRESS, การดูรายงานงบการเงินประเภทต่างๆ และ การวิเคราะห์งบการเงินด้วยโปรแกรม


 
     สิ่งที่ผู้อบรมได้รับจากการฝึกอบรม
     1.   มีความเข้าใจและสามารถนำไปประกอบการจัดทำบัญชีได้จริง
     2.   มีความเข้าใจและสามารถแยกประเภทภาษีที่ธุรกิจเกี่ยวข้องได้
     3.   มีความเข้าใจหลักการบันทึกบัญชีและหลักการทางภาษีอากรของระบบธุรกิจเพิ่มขึ้น
     4.   มีความเข้าใจหลักมาตรฐานการบัญชีและหลักของภาษีอากรสำหรับแนวทางการบันทึกบัญชี
     5.   มีความเข้าใจระบบการยื่นแบบเพื่อแสดงการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนเจ้าหน้าที่ประเมิน
     6.   มีความเข้าใจและสามารถปิดงบการเงินได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี
     7.   มีความเข้าใจและสามารถกรอกแบบเอกสารต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้อง
     8.   มีความเข้าใจระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปกับการประยุกต์ใช้ในการบันทึกบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     9.   ได้สิทธ์เป็นสมาชิกและสามารถปรึกษาสำนักงานฯได้ฟรี
 
ทุกคอร์สอบรม ดำเนินการสอนโดย ผู้มีประสบการณ์จริงในการทำงานบัญชีมีคุณวุฒิระดับ ป.โท ทางด้าน การบัญชี  
ทุกคอร์สอบรม เน้นการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารจริงเน้นเรียนเป็นกลุ่มขนาดไม่เกิน 6คน เพื่อเพิ่มเครือข่ายของผู้เรียนด้วยกันเอง หรือเรียนเดี่ยวสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนส่วนตัว  
               เรียนวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อความสะดวกสำหรับผู้เรียน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเดี่ยว สามารถเลือกเรียนวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ ได้
 
สำนักงานเรามีห้องแอร์สำหรับการเรียนการสอนโดยตรง เราจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน เบรค 2 มื้อและอาหารกลางวัน 1 มื้อ โดยผู้เรียนมาเพียงไม่จำเป็นต้องนำเอกสาร สมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นมาเอง  
เมื่อเรียนจบแล้ว เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจตลอดเวลา  
นอกจากนั้นเรายังมีคอร์สอบรมอบรมทางด้านบัญชีและการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี อีกหลากหลายคอร์สอบรม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www.arpaccountancy.com  
     สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ให้สำนักงานของเราได้มีโอกาสบริการท่านค่ะ
 
สนใจติดต่อ บริษัท เออาร์พี แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 5ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ จันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00
 
โทรศัพท์ : 02-245-2948, 081-984-7579
แฟ็กซ์อัตโนมัติ 24ชั่วโมง :02-245-3701
E-Mail : [email protected]
Website :http://www.arpaccountancy.com
Facebook : www.facebook.com/arpadvisory
Twitter : www.twitter.com/arpadvisory


   
   


ราคา: ต้องการ: บริการ
ติดต่อ: คุณตาลอีเมล์: 
สภาพ: ไม่ระบุ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 022452948IP Address: 101.108.24.107
มือถือ: 0819847579 เลขบัตรประชาชน: 5620300009XXX
ที่อยู่: 731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
 
  1,000
  2,000
  0
  2,100
  5,000
  2,300
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  อบรมฟรี
  2,000
  2,200
  2,000
  2,880
  ไม่ระบุ