พม่า 14-17 ก.ค. 54 ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน//BLOSSOM KOREA เกาหลี 5 วัน 26 - 30 เม.ย. 54 //คุณหมิง-ต้าลี่-หลี่เจียง-จงเตี้ยน 6วัน TG 1 - 6 เม.ย. 54 เที่ยวคุณภาพกับการบริการประทับใจที่ ทราเวล สตูดิโอ

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

พม่า 14-17 ก.ค. 54 ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน//BLOSSOM KOREA เกาหลี 5 วัน 26 - 30 เม.ย. 54 //คุณหมิง-ต้าลี่-หลี่เจียง-จงเตี้ยน 6วัน TG 1 - 6 เม.ย. 54 เที่ยวคุณภาพกับการบริการประทับใจที่ ทราเวล สตูดิโอ

แบ่งปันให้เพื่อน14 - 17 ก.ค. 54

พม่า...เยือนดินแดนแห่งพระพุทธกาล
ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 4 วัน
โดยสายการบินแอร์เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)

- สิเรียม ชมเจดีย์กลางน้ำ (เจดีย์เยเลพญา)
- พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก
- พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์เก่าแก่อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี
- เทพทันใจเทพที่อธิษฐานขอแล้วสมปรารถนารวดเร็วดั่งใจ
- ตลาดโบโจ๊ก (สก๊อตมาเก็ต) แหล่งช้อปปิ้งสะใจ
- อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร + กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี

วันแรก สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง 19.25 น.ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมือง ย่างกุ้ง โดย เที่ยวบินที่ 8M 332 สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์
20.10 น.ถึงสนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
วันที่สอง พระเจดีย์ ชะเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สาม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ้ปุน - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก
วันที่สี่ สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ- สก๊อตมาเก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก
พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว - ช้างเผือก
16.30 น.เดินทางออกจากสนามบินกลับ กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน 8M 331 โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์
18.15 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจติดต่อขอรับโปรแกรมได้ที่ ทราเวล สตูดิโอ โทร.02 679 6622-3
Email: [email protected]
www.travelstudio4u.com

******************************************************************************************************

Blossom Korea เกาหลี 5 วัน
กำหนดการเดินทาง.....26 - 30 เม.ย. 2554

เกาะนามิ -หมู่บ้านสีลูกกวาด LAPROVINCE – สวนสนุกกลางแจ้งเอเวอร์แลนด์ – ชมไร่สตรอเบอร์รี่ พระราชวังเคียงบ็อค เก่าแก่ถึง 600 ปี – โซลทาวเวอร์ & TEDDY BEAR – ช้อปปิ้งตลาดสุดฮิตกับตลาดเมียงดง และตลาดค้าส่งทงแดมุน

วันแรก 26 เม.ย. 54 กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน F ของสาย
การบิน BUSINESS AIRLINES (8B) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
00.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน BUSINESS AIRLINES เที่ยวบินที่ 8B 687
เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.30 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่สอง 27 เม.ย. 54 อินชอน - เกาะนามิ-หมู่บ้านสีลูกกวาด LAPROVINCE

วันที่สาม 28 เม.ย. 54 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุก Everland
วันที่สี่ 29 เม.ย. 54 ศูนย์โสม-ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง AMETHYST-HONGIK-บลูเฮ้าส์-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-พระราชวังเคียงบ๊อค-เมียงดง
วันที่ห้า 30 เม.ย. 54 DUTY FREE- สวนสาธารณะนัมซาน-โซลทาวเวอร์-เท็ดดี้แบร์-ช้อปปิ้งทงแดมุน
17.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน 8B 867 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สนใจติดต่อขอรับโปรแกรมได้ที่ ทราเวล สตูดิโอ โทร.02 679 6622-3
Email: [email protected]
www.travelstudio4u.com
****************************************************************************************

เกาะนามิ – อุทยานโซรัคซาน – วัดชินฮันซา – ไร่สตรอเบอรี่ – เอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม
พลอยสีม่วง – นัมซานฮันอก – บลูเฮ้าส์ – คล้องกุญแจคู่รักโซลทาวเวอร์– พระราชวังเคียงบ็อคคุง
เมียงดง – คลองชองเกชอน – ทงแดมุน – ดิวตี้ฟรี – ซุปเปอร์มาเก็ต

กำหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2554

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ / อินชอน
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโอเรียนไทย
ทางเข้าที่ ...... แถว ...... เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ OX 300
06.50 น. ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)


วันที่สองของการเดินทาง อินชอน – เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา

วันที่สามของการเดินทาง สอนทำกิมจิ - เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน

วันที่สี่ของการเดินทาง ศูนย์โสม – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – โซลทาวเวอร์ – บลูเฮ้าส์ -พระราชวังเคียงบ็อคคุง – ตลาดเมียงดง

วันที่ห้าของการเดินทาง คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพร พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ

20.35 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอเรียนไทย เที่ยวบินที่ OX 301
00.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

*********************************************

หุบเขา"พระจันทร์สีน้ำเงิน" คุณหมิง-ต้าลี่-หลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน By TG
กำหนดการเดินทาง 1-6 เม.ย. 2554

วันแรก 1 เม.ย. 54 กรุงเทพ ฯ -ต้าลี่
08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินTHAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
10.50 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึงท่าอากาศยาน อูเจียป้า เมืองคุนหมิง

วันที่สอง 2 เม.ย. 54 ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านชาวไป๋ –น้ำชา 3 ถ้วย-ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่สาม 3 เม.ย. 54 ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก - กระเช้าใหญ่ชมกราเซีย – โชว์จางอวี้โหมว - อุทยานน้ำหยก - ต้าลี่
วันที่สี่ 4 เม.ย. 54 ลี่เจียง – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน – วัดลามะซงจ้านหลิง -ทะเลสาปนาพาไห่ - หมู่บ้านชาวธิเบต
วันที่ห้า 5 เม.ย. 54 จงเตี้ยน - เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ช็อปปิ้ง
วันที่หก 6 เม.ย.54 คุณหมิง - ช็อปปิ้ง - กรุงเทพ

สนใจติดต่อขอรับโปรแกรมได้ที่ ทราเวล สตูดิโอ โทร.02 679 6622-3
Email: [email protected]
www.travelstudio4u.com

***********************************************


   
   


ราคา: 18,900 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: ทราเวล สตูดิโออีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 02-679-6622-3IP Address: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
 
  20,900
  18,900
  ดูในเว็บไซต์
  17,900
  72,900
  20,900
  กรุณาสอบถามราคา
 
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  79,800
  25,900
  63,900
  เริ่มต้น9,590.-
  35,900
  25,900
  29,900
  44,000