ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (TG) ราคา 26,900 บาท เดินทาง 15-19 มิ.ย. 54/20-24 ก.ค. / 3-7,24-28 ส.ค.

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (TG) ราคา 26,900 บาท เดินทาง 15-19 มิ.ย. 54/20-24 ก.ค. / 3-7,24-28 ส.ค.

แบ่งปันให้เพื่อนทัวร์จีน เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน (TG) ราคา 26,900 บาท ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย - จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง**
เยือนถิ่นมรดกโลกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ความงดงามของธรรมชาติ ที่ถูกรังสรรค์ได้อย่างลงตัวในทุกฤดูกาล ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก สุดตื่นเต้น ต้นตำหรับเสฉวน  ดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ มณฑลเสฉวนดินแดนที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดของประเทศจีน....พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย - จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง**
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิป **
กำหนดวันเดินทาง    
วันที่  15-19 มิ.ย. 54      ราคา  26,900  บาท
วันที่  20-24 ก.ค. 54      ราคา  27,900  บาท
วันที่  3-7,24-28 ส.ค. 54 ราคา  27,900  บาท
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ http://www.siamtravel.co.th/file/FPtour-1104061129270001.pdf
วันแรก    กรุงเทพฯ-เฉินตู-เม่าเสี้ยน
08.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.   ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.25 น.   ถึงท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน
ใจ กลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง    เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นรถโค้ชนำ ท่านสู่เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขา หิมะนับพันๆปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    จากนั้นเดินทางต่อท่านจะได้พบกับความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกวและได้ สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานา พันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงาม และเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น คณะเดินทางมาถึงจิ่วจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ ที่เรียงรายและมีผู้คนจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ XINGYU HOTEL  ระดับ  4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    อุทยานจิ่วจ้ายโกว-โชว์ทิเบต
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทาง สู่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถโดยสารรถของอุทยานเพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ นำท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดใน จินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นำชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย     นำชมทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนำท่านไปชมทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชมน้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้ อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมโชว์ทิเบต การแสดงของชนกลุ่มน้อยชาวจิ้งชาวทิเบตและชาวเจียง สนุกสนานกับการละเล่น
พักค้างคืน ณ XINGYU HOTEL  ระดับ  4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    จิ่วจ้ายโกว-ทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
อำลาอุทยาน จิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านเมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะและหนังสัตว์ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเที่ยวชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมือง ทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เฉินตูท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมืองเฉินตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวนกลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยนซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉินตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า“เมืองสวรรค์ของจีน”อีกทั้ง ยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ก่อนคริสตศักราช 500กว่าปี
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำ ท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักค้างคืน ณ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เฉินตู-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-ช้อปปิ้ง-อาหารสมุนไพร-กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน สู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไป ด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย ๆ มากมาย
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! อาหารสมุนไพร บำรุงสุขภาพ
บ่าย    อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG619
17.35 น.    เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

TAT No. 11/05662

บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่

189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซอย7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนใจติดต่อ 02-184-6990 , 02-184-6991 , 02-184-6992 , 02-184-6993

Email: [email protected]

เว็บไซต์ : http://www.siamtravel.co.th


 


ราคา: 26,900 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่อีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 02-184-6990-3IP Address: 182.52.82.203

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
 
  20,900
  18,900
  ดูในเว็บไซต์
  17,900
  72,900
  20,900
  กรุณาสอบถามราคา
 
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  79,800
  25,900
  63,900
  เริ่มต้น9,590.-
  35,900
  25,900
  29,900
  44,000