ทัวร์นิวซีแลนด์ North Island 7 วัน บิน (TG) วันที่ 8 – 14 , 22 – 28 มิ.ย 54 ราคา 59,900 บาท

หน้าแรก » ท่องเที่ยว และ กีฬา » แพ็คเกจท่องเที่ยว

ทัวร์นิวซีแลนด์ North Island 7 วัน บิน (TG) วันที่ 8 – 14 , 22 – 28 มิ.ย 54 ราคา 59,900 บาท

แบ่งปันให้เพื่อนทัวร์นิวซีแลนด์  North Island  7 วัน บิน (TG) วันที่ 8 – 14 , 22 – 28 มิ.ย  54 ราคา  59,900 บาท
ตามรอยละครดัง “ดอกส้มสีทอง” เชิญท่านท่องเที่ยวนิวซีแลนด์และชมสถานที่ถ่ายทำละครดัง ที่เมือง อ็อคแลนด์  โรโตรัว  เทาโป และเนเปียร์
กำหนดการเดินทาง
วันที่  8 – 14 , 22 – 28 มิ.ย  54   ราคา   59,900   บาท
คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ http://www.siamtravel.co.th/file/FPtour-1104011344550001.pdf
วันแรก     กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
17.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
19.50 น.    ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันที่สอง    อ็อคแลนด์ – ผ่านชมเมืองอ็อคแลนด์
11.55 น.    เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   
นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้าการศึกษาการเงิน  นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ขึ้นชมยอดเขาอีเดนภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์ได้อย่างชัดเจน  จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดและร้านค้าปลอดภาษี
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    อ็อคแลนด์ – ไวโตโม่ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ถ้ำหนอน เรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านๆตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบ   นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
บ่าย    นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่เมืองโรโตรัวเมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อน ใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่ สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะ สุกอาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ(HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นัก ท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดถึงโรโตรัว  นำท่านสู่TE PUIAศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิการแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อนบ่อโคลนเดือดสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อน ใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดอกส้มสีทองด้วย
ค่ำ    รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     โรโตรัว – เทาโป – เนเปียร์
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เพื่อชม ทะเลสาบเทาโป ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ และ น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS)  อีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำละครดอกส้มสีทอง ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นคือการเล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท และกระโดดบันจี้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศ นิวซีแลนด์ (รายการนี้ยังไม่รวมค่านั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือกระโดดบันจี้  หากท่านใดสนใจกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อไป ยังเมืองเนเปียร์ นำท่านชมมืองเนเปียร์  เมืองศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า และแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศอันสวยงามของไร่องุ่นและเชิญท่านเลือกซื้อไวน์ คุณภาพดีได้ที่เมืองนี้ ผ่านชมสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกส้มสีทอง ไม่ว่าจะเป็น Walking Street หรือ ถนน Dalton Street และโบสถ์ St. Paul’s Hall หรือจะเป็นย่านริมทะเล
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TE PANIA HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    เนเปียร์ -  โรโตรัว –    เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านอิสระตามอัธยาศัย หรือจะถ่ายรูปตามสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดอกส้มสีทอง จนได้เวลาอันสมควรแล้วออกเดินทางสู่เมืองโรโตรัว 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร   
นำท่านออกเดินทางสู่  เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME)  ฟาร์มเลี้ยงแกะที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีโชว์ความสามารถของสาย พันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย  ประทับใจ กับการชมการสาธิตการตัดขนแกะและการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

วันที่หก    โรโตรัว  – เทปูเก้ - กีวี่ 360 – คอมวิต้า – อ็อคแลนด์
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเทปูเก้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของผลไม้กีวี่ นำท่านสู่ “กีวี่ 360 องศา” พาท่านชมสวนโดย “รถไฟลูกกีวี่” นิวซีแลนด์ได้นำเข้ากีวี่ซึ่งเดิมเรียกว่า ไชนิส กูสเบอร์รี่ จากประเทศจีนครั้งแรกในปี 1906 จากนั้นนิวซีแลนด์สามารถปลูกกีวี่ได้ดีจนประสบความสำเร็จนับแต่นั้นกีวี่จึง เป็นผลไม้ที่ทั่วโลกรู้จักดีว่าเป็นผลไม้ของนิวซีแลนด์และได้รับความนิยมไป ทั่วโลก หลังจากนั้นให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านตามอัธยาศัย
เที่ยง    รับประทานอาหารภายในร้านอาหารกีวี่ 360 องศา
นำ ท่านสู่คอมวิต้าเซ็นเตอร์ ให้ท่านได้ชมการเลี้ยงผึ้งของชาวนิวซีแลดน์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเพื่อนำมา ผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากน้ำผึ้งแท้ นอกจากนี้ยังมีครีมบำรุงผิว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากธรรมชาติอื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นออกเดินสู่อ็อคแลนด์
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AUCKLAND CITY  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด    อ็อคแลนด์  –  กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านอิสระพักผ่อนในโรงแรมหรือช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เดินเล่นริมอ่าวหรือท่าเรืออ็อคแลนด์ หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน
10.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินอ๊อคแลนด์   
13.30 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
21.15 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....

TAT No. 11/05662

บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่

189/24 ถ.กรุงเทพกรีฑา ซอย7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนใจติดต่อคุณปู Hotline 085-998-7451 , 083-032-5121

ออฟฟิศ โทรศัพท์ : 02-184-6990 02-184-6991 02-184-6992 184-6993

Email: [email protected]

MSN : [email protected]

เว็บไซต์ : http://www.siamtravel.co.th


 


ราคา: 59,900 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: บริษัท สยาม ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่อีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: 085-998-7451 , 083-032-5121IP Address: 182.52.80.105

คำค้น: ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  0 บาท
 
  20,900
  18,900
  ดูในเว็บไซต์
  17,900
  72,900
  20,900
  กรุณาสอบถามราคา
 
  0 บาท
  ไม่ระบุ
  79,800
  25,900
  63,900
  เริ่มต้น9,590.-
  35,900
  25,900
  29,900
  44,000