จัดเรียนAccess, สอนAccess, อบรมAccess เพื่อเพิ่มทักษะให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ » อบรมด้านคอมพิวเตอร์

จัดเรียนAccess, สอนAccess, อบรมAccess เพื่อเพิ่มทักษะให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบ่งปันให้เพื่อนบริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

[email protected]
http://www.wisethailand.com
02-932-5257, 02-539-5512
95/20 ม.8 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ. ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
----------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงาน CRM

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Access เป็นโปรแกมฐานข้อมูล หรือจำพวก Database ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เก็บข้อมูล และนำมาประมวลผล หรือนำเสนอในรูปแบบรายงาน เราสามารถนำฐานข้อมูล Access มาเป็น Database ของโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกด้วย และในหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมโปรแกรม Microsoft Access สำหรับใช้ในงาน CRM (Customer Relationship Management) การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบจัดการข้อมูลและพิมพ์เอกสารทั่วไปที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Access

หัวข้อที่จะทำการสอน

• พื้นฐานความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูล
• แนวคิดและการออกแบบฐานข้อมูล
• ฝึกปฏิบัติออกแบบ Table สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
o ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
o ข้อมูลวันสำคัญพิเศษของลูกค้า
o ข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
o ข้อมูลการซื้อสินค้า
o ข้อมูลข้อซักถาม ข้อสงสัย, ข้อร้องเรียนของลูกค้า
o ข้อมูลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
o ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
• ฝึกปฏิบัติออกแบบ Form สำหรับจัดการระบบงานต่างๆ ดังนี้
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบ
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลพิเศษของลูกค้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการ
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลข้อซักถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนของลูกค้า
• ฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานสรุปสำหรับข้อมูลต่างๆ ดังนี้
o รายงานสรุปรายชื่อลูกค้า
o รายงานการพิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าสำหรับส่งจดหมาย
o รายงานสรุปประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า
o รายงานสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้า
• การสร้างระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1. มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และถ้าหากมีพื้นฐานการใช้ MS Access มาบ้างแล้วจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
2. ต้องการสร้างระบบพิมพ์เอกสาร และระบบจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในบริษัทหรือนำไปขายต่อ

ระยะเวลาในการอบรม

09.00 - 16.00 น. 3 วัน (18 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน

ค่าอบรม

6,500 บาท /ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-932-5257, 02-539-5512
หรือที่ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด http://www.wisethailand.com

**เรียน Microsoft Access, สอน Microsoft Access,คอร์ส Access
----------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงานออกบิล ใบเสร็จต่างๆ

หลักการและเหตุผล

โปรแกรม Access เป็นโปรแกมฐานข้อมูล หรือจำพวก Database ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เก็บข้อมูล และนำมาประมวลผล หรือนำเสนอในรูปแบบรายงาน เราสามารถนำฐานข้อมูล Access มาเป็น Database ของโปรแกรมอื่นๆ ได้อีกด้วย และในหลักสูตรนี้จะเป็นการอบรมโปรแกรม Microsoft Access สำหรับใช้ในระบบงานออกบิล ใบเสร็จต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ระบบจัดการข้อมูลและพิมพ์เอกสารทั่วไปที่สร้างด้วยโปรแกรม Microsoft Access

หัวข้อที่จะทำการสอน

• พื้นฐานความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูล
• แนวคิดและการออกแบบฐานข้อมูล
• ฝึกปฏิบัติออกแบบ Table สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
o ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
o ข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท
o ข้อมูลทั่วไปของบริษัทคู่ค้า (Supplier)
o ข้อมูลประเภทสินค้าหรือบริการ
o ข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการ
o ข้อมูลใบเสนอราคา
o ข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการ
o ข้อมูลการซื้อสินค้าหรือบริการ
o ข้อมูลผู้ใช้ระบบ
• ฝึกปฏิบัติออกแบบ Form สำหรับจัดการระบบงานต่างๆ ดังนี้
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบ
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลบริษัทคู่ค้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประเภทสินค้าหรือบริการ
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายละเอียดสินค้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการออกใบเสนอราคา
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการ
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าหรือบริการ
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการออกเช็ค
• ฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานสรุปสำหรับข้อมูลต่างๆ ดังนี้
o รายงานสรุปรายชื่อลูกค้า
o รายงานสรุปประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า
o พิมพ์ใบเสนอราคา
o พิมพ์ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน
o พิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
o พิมพ์เช็ค
o รายงานภาษีขาย
o รายงานภาษีซื้อ
• การสร้างระบบ Login ก่อนเข้าใช้งาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1.มีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และถ้าหากมีพื้นฐานการใช้ MS Access มาบ้างแล้วจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
2.ต้องการสร้างระบบพิมพ์เอกสาร และระบบจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในบริษัทหรือนำไปขายต่อ


ระยะเวลาในการอบรม

09.00 - 16.00 น. 3 วัน (18 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้เข้าอบรม 1 ท่าน

ค่าอบรม

6,500 บาท /ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat.7%) (มีบริการคอฟฟี่เบรค 2 รอบ และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โทร. 02-932-5257, 02-539-5512
หรือที่ ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด http://www.wisethailand.com

**เรียน Microsoft Access, สอน Microsoft Access,คอร์ส Access
------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรที่ ไวส์ ซัคเซส เปิดสอน

1.หลักสูตรขายสินค้าบน eBay (Work Shop ฟรี 6 เดือน)
2.หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงานออกบิล ใบเสร็จต่างๆ
3.หลักสูตร สร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
4. หลักสูตร เพิ่มลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007
5.หลักสูตร รอบรู้การใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel
6.หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelเบื้องต้น
7.หลักสูตรเจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR
8. หลักสูตร ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น
9.หลักสูตร สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007
10.หลักสูตร Microsoft Access Workshop สำหรับระบบงาน CRM
11. หลักสูตร Mix Office 2007 ( Word, Excel, PowerPoint )


 


ราคา: 6,500 ต้องการ: รับจ้าง/บริการ
ติดต่อ: บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไวส์ ซอีเมล์: 
สภาพ: ใหม่ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
โทรศัพย์: บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด52/20 หมู่ 8 ซอยลาดพร้าวIP Address: 124.122.115.61ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
 
 
 
  2,300
  ราคาตกลงกันได้
  3,800 บาท
  1,400-2,100
  13
  ไม่ระบุ
  เริ่มต้นที่ 400
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  1,900-8,900
 
  ตามที่ตกลง
  5,000
  ไม่ระบุ
 
  700-1,800