เสื้อตะกั่ว
เสื้อตะกั่ว

รูป   รายละเอียด ราคา
  8,000 บาท
  8,000 บาท
หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เสื้อตะกั่ว

 [ ลงประกาศ ]
 การประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันรังสีรอบตัวรับภาพของเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโค ...
แผ่นยางตะกั่ว (Lead rubber) จากเสื้อตะกั่วป้องกันรังสี (สมมูลตะกั่ว> 0.25 มิลลิเมตร ) 3. เครื่องตรวจสอบปริมาณรังสี (Survey meter) วิคเตอรีน รุ่น 470 เอ ชนิดหัววัดบรรจุอากาศ 4.
http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1394

คำค้น: เสื้อตะกั่ว
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ งานด้านรังสีวิทยา โดย ผ
การตรวจวินิจฉัย. (2). บุคลากรที่เกี่ยวของกับการตรวจภายในหองตรวจนั้นๆจะตองสวม เสื้อตะกั่ว เพื่อ. ปองกันอันตรายจากรังสีในระหวางปฏิบัติงาน. (3).
http://radio1.md.kku.ac.th/site_data/mykku_radio1/8/R2R.pdf

คำค้น: เสื้อตะกั่ว
 วิธีการศึกษา - Health Science Journals in Thailand
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินคุณภาพในแง่ของความหนาแน่นและรอยชำารุดของเสื้อตะกั่ว และ ... ผลการศึกษา : เครื่องแต่งตัวป้องกันรังสีมีทั้งหมด 36ตัว ประกอบด้วย เสื้อตะกั่วชุดยาว 10  ...
http://thailand.digitaljournals.org/index.php/MJSSBH/article/viewFile/23467/22747

คำค้น: เสื้อตะกั่ว
 การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมสำหรับเด็ก
... และใหการรักษาที่ถูกตอง. วิธีการรักษา. การถายภาพรังสีในผูปวย ทันตแพทย จะตองใสเสื้อตะกั่ว และ thyroid shield เพื่อปองกันรังสีใหแกผูปวย.
http://www.dentalcouncil.or.th/public_content/cpg/11.pdf

คำค้น: เสื้อตะกั่ว
 หญิงตั้งครรภ์...กับการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
ทันตรังสีจะสวมเสื้อตะกั่วและปลอกคอกันรังสีให. กับคนไขขณะถายภาพรังสีปริมาณรังสี ที่ใชในทาง. ทันตกรรมคอนขางนอยมาก โดยการถายภาพรังสี. ในปาก เชน ...
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/offstrategy/stratergy_3_1/data/4.pdf

คำค้น: เสื้อตะกั่ว
 Asavanant Dental Forum • แสดงกระทู้ - เครื่องเอ็กซ์เรย์ทำเหตุ - Asavanant ...
9 มี.ค. 2011 ... 54 13:29:06 [แก้ไข] ความคิดเห็นที่ 7 - เรื่องใส่เสื้อตะกั่ว ใส่ดีกว่าไม่ใส่ เพราะเราไม่รู้ว่า เครื่องเอกซเรย์ฟันเครื่องนั้นให้ปริมาณรังสีออกมาเท่า ไหร่ ปลอดภัยไว้ก่อน ...
http://www.asavanant.com/forum/viewtopic.php?t=38&p=39

คำค้น: เสื้อตะกั่ว
 เสือตะกั่วเล็ก 3 โค๊ด - น้อง ฟ้า พระเครื่อง
รหัสสินค้า : PY000012. ชื่อสินค้า : เสือตะกั่วเล็ก 3 โค๊ด. รายละเอียด : เนื้อตะกั่วพิเศษ ตำนานเสือกระโดดจากพาน ทำแค่ 500 กว่าตัว อยู่ในพานตอนปลุกเสก. บูชา : 5500.-. ค่า ขนส่ง ...
http://www.nongfahamulet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539485247&Ntype=4

คำค้น: เสื้อตะกั่ว

เสื้อตะกั่ว