หม�อ��ิม���ระ�ิ��ริญ�าว

Error: non-utf8 string: หม�อ��ิม���ระ�ิ��ริญ�าว