ปลาดุก Pdf
ปลาดุก PDF

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปลาดุก PDF

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 อกสารเผยแพร่ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในรองปูน - กรมประมง
เลี้ยงงา ย มีอัตราการเจริญ เติบโตที่รวดเร็ว อีกทั้งทนทานตอ โรคและสภาพแวดลอมได ดีกวาปลาดุก. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.
http://www.fisheries.go.th/fpo-nakhonpatom/download/͡§Ҵءͧٹ.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF
 การ เลี้ยง ปลา ดุก ใน บ่อ ซีเมนต์
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมงจึงเห็นว่าการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ที่งานฯ ประมง. ได้ ทำการศึกษา ... เดิมมี ๒ ชนิด แต่ที่นิยมในการเพาะเลี้ยงอย่างมากได้แก่ ปลาดุก. อุย (Clarias ...
http://www.rdpb.go.th/RDPB/Upload/Download/เลี้ยงปลาดุก.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF
 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกอาชีพ
การเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติกอาชีพเสริมชาวสวนยาง ”. ปลาดุกอุย หรือที่ชาวบานนิยม เรียกวา “ปลาดุกบิ๊กอุย” เปนปลาที่มีการผสมขามสาย ...
http://www.rubber.co.th/knowledge/pdf/dukfish.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF
 การเพาะเลี้ยงปลาดุกอุย
บทนํ า. • ขอแตกตางระหวางปลาดุกอุยและปลาดุกเทศ. • การเพาะผสมเทียมปลาดุกบิ๊ก อุย. • การอนุบาลลูกปลา. • การเลี้ยงปลาขนาดตลาด. • ขั้นตอนการเลี้ยง ...
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/fish/bigdook.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF
 เอกสารการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ขอดีของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบอพลาสติก. ใชพื้นที่เลี้ยงนอย สามารถเลี้ยงได ทุกที่. กอสรางบอเลี้ยงไดงาย. ระยะเวลาเลี้ยงสั้น. เลี้ยงงาย อดทนตอสภาพ ...
http://www.bestfish4u.com/ebook/how-to-catfish.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF
 ปลาดุก - วิกิพีเดีย
ปลาดุก. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา ... ปลาดุก (อังกฤษ: Walking catfish) เป็นสกุลของปลาหนังน้ำจืดในสกุล Clarias (/คลา-เรียส/) ในวงศ์ Clariidae ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ปลาดุก

คำค้น: ปลาดุก PDF
 การแปรรูปปลาดุกร้า
คูมือการแปรรูปปลาดุกรา. สวนผสม : 1. ปลาดุก 20 กิโลกรัม. 2. น้ําตาลทราย 2 กิโลกรัม . 3. เกลือ 2 กิโลกรัม. การคัดเลือกปลา : 1. ปลาดุกมีขนาด 4– 5 ตัว / 1 กิโลกรัม. 2.
http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/datacenter/doc_download/pradukra.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF
 ปลาดุกรา - TISI
มผช.๑๐๒๙/๒๕๔๘. - ๑ -. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน. ปลาดุกรา. ๑. ขอบขาย. ๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะปลาดุกราที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ...
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps1029_48.pdf

คำค้น: ปลาดุก PDF

ปลาดุก PDF