นิลุบล ลิปลั่ง
นิลุบล ลิปลั่ง

หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ นิลุบล ลิปลั่ง

 [ ลงประกาศ ]
 รายชื่อนิสิตที่ทำวิทยานิพนธ์ - สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ ...
นางสาวอารีรัตน์ ขุนภิบาล เรื่อง. นางสาวนิลุบล ลิปลั่ง เรื่อง ผลกระทบของถั่วอาหารสัตว์ 4 ชนิด ต่อลักษณะทางกายภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูกร่วมกับสบู่ดำ. นายทนงสิน ...
http://www.iicrd.ku.ac.th/iicrd/iicrd_016.htm

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 ผลของถั่วอาหารสัตวเขตรอน 4 ชนิด ตอผลผลิตเม
นิลุบล ลิปลั่ง1 สายัณหทัดศรี2 อิสรา สุขสถาน2 สมชัย ลิ่มอรุณ3 และประภัสสรา นีละคุปต 1. Nilubon Liplang1 Sayan Tudsri2 Isara Sooksathan2 Somchai Limaroon3 ...
http://kucon.lib.ku.ac.th/dbstat/download_count.php?rec_no=KC4601016&mfn=010806&db=kucon

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 โครงการ สายใย รัก แห่ง ครอบครัว - สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี - กรม ...
นางสาวนิลุบล ลิปลั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ. 13. ผู้ประสานงานโครงการ. นางสาวนิลุบล ลิปลั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร ...
http://www.suphanburi.doae.go.th/project/2556/saiyai.doc

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 KC4601016 - KUCON
ผู้แต่ง: นิลุบล ลิปลั่ง; สายัณห์ ทัดศรี; อิสรา สุขสถาน; สมชัย ลิ่มอรุณ; ประภัสสรา นีละคุปต์. ชื่อ เรื่อง: ผลของถั่วอาหารสัตว์เขตร้อน 4 ชนิด ต่อผลผลิตเมล็ดสบู่ดำ ...
http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=010794&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 รายชื่อผู้ทำบัญชี - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7, 41100004, นางสาว, ทรงพร, ปลั่งสมบัติ, 1, 1. 8, 41100005, นาง ... 35, 41100032, นาง, นิลุบล, ธนสีลังกูร, 33, 33 .... 107, 41100105, นางสาว, อโณทัย, เหมะธุลิน, 1, 1 ...
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1191

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร - กรมชลประทาน
24 ก.ค. 2009 ... แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552. 600000721. นางสาว พัชรธมน. เลิศคํา. 600000722. นางสาวนิลุบล. ลิปลั่ง. 600000723 ...
http://information.rid.go.th/adv/year_52/8/7.pdf

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี - ราชกิจจานุเบกษา
5 ธ.ค. 2009 ... ๔๕ นายบุญมี วงศเสนา. ๔๖ นายบุญลือ วัตปลั่ง ... นางพัชรินทร รีแตร. ๔ นางสาลี วรรณ ลิมะวรารัตน ...... นางสาวนิรมล คร่ําสุข. ๕๗ เด็กหญิงนิลุบล จิตรฐาน ...
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/017/1.PDF

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง
 อรรถกถา วิธุรชาดก หน้าต่างที่ ๒ ใน ๖ - 84000 พระธรรมขันธ์
บทว่า ชมฺโพนทสฺส ปากสฺส ความว่า มีเครื่องประดับอก ล้วนแล้วด้วยทองชมพูนุท มีสีแดงสุก ปลั่ง. บุรุษคนใช้นั้น ... บาทคาถาว่า โลหิตงฺคสฺส มสารคลฺลิโน ได้แก่ ป้อมและคอหอย อัน สำเร็จด้วยแก้วแดง ..... ๑๖ แห่ง และลายแดง ๒๕ แห่ง อันเจือด้วยดอกชะบาวิจิตรด้วยนิลุบล.
http://www.84000.org/tipitaka/atita10/jataka10.php?i=9&p=2

คำค้น: นิลุบล ลิปลั่ง

นิลุบล ลิปลั่ง