คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู

รูป   รายละเอียด ราคา
  250 บาท
  250 บาท
  250 บาท
หน้า 1 จาก 1 1


เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู

 [ ลงประกาศ ]
 คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู)
ราคาพิเศษ 270.00 บาท คู่มือเตรียมสอบราชการ รหัสสินค้า GB-0349 : คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู) สำนักพิมพ์ สถาบันวิชาการ ...
http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=13&id=4026

คำค้น: คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 คุรุสภา
มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ .... หนังสือชี้แจงหลักฐานที่ใช้แสดงในการสมัครสอบหรือ การสอบบรรจุแล. ... การฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สำหรับผู้ที่.
http://www.ksp.or.th/

คำค้น: คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 มาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษา
การศึกษา โดยกํา หนดใหม ีองคก รวิชาชีพ ครู ผูบ ริห ารสถานศึกษา และผูบ ริห าร การ ... มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดสําหรับ ผูท ี่จะ.
http://education.dusit.ac.th/QA/articles/doc02.pdf

คำค้น: คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 228 คู่มือสอบ ข้อสอบ ติว ช้อสอบวิชาชีพครู มาตราฐานวิชาชีพครู คุรุสภา
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ติว 9 มาตราฐาน ข้อสอบวิชาชีพครู สอบวิชาชีพครู สอบคุรุสภา ! สินค้าหมด ... คู่มือเตรียมสอบ มาตราฐานวิชาชีพครู (9 มาตราฐาน) ตรงตามหลักสูตรการ.
http://www.sheetram.com/products-p-172-1-228-คู่มือสอบ-ข้อสอบ-ติว-ช้อสอบวิชาชีพครู-มาตราฐานวิชาชีพครู-คุรุสภา.html

คำค้น: คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 กมว.ห่วงมาตรฐานข้อสอบขอใบวิชาชีพครู | อ่านความจริงอ่านเดลินิวส์
6 วันก่อน ... กมว.ห่วงมาตรฐานข้อสอบที่จะใช้สอบครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชี้วัดได้แค่ ความรู้ แต่ยังวัดความสามารถไม่ได้ ...
http://www.dailynews.co.th/Content/education/208779/กมว.ห่วงมาตรฐานข้อสอบขอใบวิชาชีพครู

คำค้น: คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู
 คุรุสภาเปิดรับสมัครการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ใน ...
คณะกรรมการคุรุสภาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุ ... เพื่อให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบ 9 มาตรฐาน โดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมต้อง ...
http://perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=4732

คำค้น: คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู

คู่มือสอบมาตราฐานวิชาชีพครู