ขายตำราเรียนปริญญาโทมือสอง ภาษาไทยและ International Edition

หน้าแรก » หนังสือ และ การศึกษา » หนังสือเรียน

ขายตำราเรียนปริญญาโทมือสอง ภาษาไทยและ International Edition

แบ่งปันให้เพื่อนขายหนังสือมือสองสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือผู้สนใจทั่วไป หนังสือทุกเล่มเป็นหนังสือของกุ๊กไก่เองค่ะ คุณภาพดี ราคาถูก หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ onestopshopper@gmail.com นะคะ

*******หนังสือทุกเล่มรวมค่าจัดส่งภายในประเทศแล้วค่ะ********

หลักการตลาด (Principles of Marketing) ราคา 100 บาท
การตลาดธุรกิจบริการ (Service Marketing) ราคา 150 บาท
องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ราคา 370 บาท
พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฏีและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 3) ราคา 440 บาท
นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ราคา 120 บาท
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ราคา 150 บาท
การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ ราคา 200 บาท
การจัดการดำเนินงาน (Operation Management) ราคา 220 บาท
การบริหารงานบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 12) ราคา 120
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ราคา 150 บาท
การบัญชีบริหาร ราคา 270 บาท
Management Information Systems (Eight Edition) International Edition by
Kenneth C.Laudon and Jane P.Laudon ราคา 460 บาท

********สามารถดูรายละเอียดของหนังสือต่างๆ ได้ดังนี้ค่ะ*************

หลักการตลาด (Principles of Marketing) ราคา 100 บาท (คุณภาพใหม่ 98% ห่อปกพลาสติก)
โดยร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ร.ศ.ศุภกร เสรีรัตน์และคณะ
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 10 บท ยกตัวอย่างเช่น
1.การบริหารการตลาด 2.การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย
3.พฤติกรรมผู้บริโภค 4.การจัดจำหน่าย 5.การส่งเสริมการตลาด

การตลาดธุรกิจบริการ (Service Marketing) ราคา 150 บาท (คุณภาพใหม่ 95%)
โดย วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย
ภาคที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการ
ภาคที่ 2 พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ
ภาคที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริการ
ภาคที่ 4 ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ
ภาคที 5 การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการ
ภาคผนวก เครื่องมือ SERVQUAL เพื่อประเมินคุณภาพบริการ
กรณีศึกษา อู่ซ่อมรถวิลเลจวอลโว่ สายการบินอเมริกาเวสต์ สายการบินเซาท์เวสต์

องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ราคา 370 บาท (คุณภาพใหม่ 90% มีทำไฮไลท์สะท้อนแสงไม่เกิน 20 หน้า)
โดย ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ร.ศ.สมชาย หิรัญกิตติ ผ.ศ.สุดา สุวรรณาภิรมย์และคณะ
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 25 บท ซึ่งประกอบไปด้วย
ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการจัดการ ตอนที่ 2 การวางแผน (Planning)
ตอนที่ 3 การจัดการองค์การ (Organizing) ตอนที่ 4 การนำ (Leading)
ตอนที่ 5 การควบคุม (Controlling) ตอนที่ 6 เทคนิคการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์

พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฏีและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 3) ราคา 440 บาท (คุณภาพใหม่ 98%)
โดย ร.ศ.สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 16 บท แบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ
ภาค 1 ภูมิหลัง แนวการศึกษาและการประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชา
ภาค 2 การทำความเข้าใจในระดับเอกบุคคล
ภาค 3 การทำความเข้าใจในระดับระหว่างบุคคลและระดับกลุ่ม
ภาค 4 การทำความเข้าใจในระดับองค์การ
ภาค 5 แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของพฤติกรรมองค์การ

นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ราคา 120 บาท (คุณภาพใหม่ 85% ทำไฮไลท์สะท้อนแสงไม่เกิน 10 หน้า)
โดย ร.ศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ร.ศ.ด.ร.กิ่งพร ทองใบ และคณะ
เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย
1.แนวคิดพื้นฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
2.การวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินการและการควบคุมกลยุทธ์
3.นโยบายและกลยุทธ์การผลิต
4.นโยบายและกลยุทธ์การตลาด
5.นโยบายการจัดการการเงินและกลยุทธ์การเงิน
6.นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
7.กรณีศึกษา 25 กรณีและวิธีวิเคราะห์กรณีศึกษา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ราคา 150 บาท (คุณภาพใหม่ 98% ห่อปกพลาสติก)
โดย ร.ศ. พิบูล ทีปะปาล
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 11 บท แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ภาพรวมของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตอนที 2 การจัดทำกลยุทธ์
ตอนที่ 3 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุม ตอนที่ 4 แนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา

การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ ราคา 200 บาท (คุณภาพใหม่ 98% ทำไฮไลท์สะท้อนแสงไม่เกิน 10 หน้า)

โดย ร.ศ. ด.ร.สุวิมล ติรกานันท์
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 17 บท ยกตัวอย่างเช่น
1.ความหมาย ความเป็นมาและชนิดของการประเมินโครงการ
2.การเขียนโครงการ
3.การกำหนดประเด็นในการประเมินโครงการ
4.การพัฒนาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์
5.การออกแบบการประเมิน

การจัดการดำเนินงาน (Operation Management) ราคา 220 บาท (คุณภาพใหม่ 85% ทำไฮไลท์สะท้อนแสงไม่เกิน 20 หน้า)
โดย ด.ร.ศลิษา ภมรสถิตย์
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 15 บท ยกตัวอย่างเช่น
1.ภาพรวมของการจัดการดำเนินงาน 2.การผลิตแบบทันเวลาพอดี
3.การจัดการคุณภาพ 4.การจัดการโซ่อุปทาน
5.การจัดการสินค้าคงคลัง

การบริหารงานบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 12) ราคา 120 บาท (คุณภาพใหม่ 85% ทำไฮไลท์สะท้อนแสงไม่เกิน 20 หน้า)
โดย ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 15 บท ยกตัวอย่างเช่น
1.แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2.ขอบเขตและหน้าที่การบริหารงานบุคคล
3.การวิเคราะห์งาน 4.การวางแผนและการจัดหาบุคลากร
5.แรงงานสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) ราคา 150 บาท (คุณภาพใหม่ 95% ห่อปกพลาสติก ทำไฮไลท์สะท้อนแสงไม่เกิน 5 หน้า)
โดย ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และ ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 11 บท ยกตัวอย่างเช่น
1.การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.ระบบฐานข้อมูล
3.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4.เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
5.แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชีบริหาร ราคา 270 บาท (คุณภาพใหม่ 95%)
แปลจากหนังสือเรื่อง Managerial Accounting ของ Ray Garrison และ Eric Noreen
โดย ร.ศ.ดวงมณี โกมารทัต ร.ศ.วีรวรรณ พูลพิพัฒน์และคณะ
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 16 บท ยกตัวอย่างเช่น
1.การบัญชีบริหารและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 2.แนวคิดต้นทุน
3.การออกแบบระบบ ต้นทุนงาน 4.การออกแบบระบบ ต้นทุนช่วง
5.ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กำไร

Management Information Systems (Eight Edition) International Edition
Kenneth C.Laudon and Jane P.Laudon
ราคา 460 บาท (คุณภาพใหม่ 99% ไม่มีรอยยับ)
เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 15 บท พร้อมกรณีศึกษา ยกตัวอย่างเช่น
1.Managing the digital firm
2.Information system in the enterprise
3.Telecommunications and networks
4.Information system security and control
5.Redesigning the organization with information systems


   
   


ราคา: 100 ต้องการ: ขาย/ให้เช่า/แลก
ติดต่อ: กุ๊กไก่อีเมล์: 
สภาพ: มือสอง จังหวัด: นนทบุรี
โทรศัพย์: 081-9189048IP Address: 124.121.76.162

คำค้น:  " ศ.สร้อยตระกูล " |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)

รูป   รายละเอียด ราคา
  250 บาท
  250 บาท
  199 บาท
  xxx
  3,600
  69
  500
  100
  150
  50-150
  ไม่ระบุ
  497
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  69
  500
  79
  350
  128
  ไม่ระบุ